สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
ครั้นเมื่อ 2 บอร์ดเดิม http://group.wunjun.com/whatisnippana http://group.wunjun.com/meditation หน้าแรกเข้าไม่ได้แล้ว ก็เลยกดดูนั่นดูนี่ไป ก็พบตรงนี้เข้า ตั้งใจประชดบอร์ด วันจันเน่านานแล้ว ครั้งแรกใส่ abc no ok เปลี่ยนเป็น ake กดโพสต์วิบเดียวชื่อบอร์ดวันจันเน่ามาเลย เป็น Admin ในบัดดล จึงตั้งใจกดกลับไปที่ตรงเดิม จะตั้งชื่อบอร์ดให้เหมาะกับการใช้งาน ไปไม่ถูก เพราะฉะนั้น จึงจำยอมรับ ชื่อ วันจันเน่า + ake


ชีวิตที่ดี

...
| อ่าน 13 | ตอบ 4
ขนาดตัวอักษรความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
@ชีวิตที่ดี


พระพุทธศาสนาแสดงว่า   สิ่งอันเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไป  แต่ไม่ค่อยสมปรารถนา  หรือ  ว่าได้ยากก็คือ

- โภคสมบัติ        (รวย)
- วรรณะ              (สวย)
- ความไม่มีโรค    (สบาย)
- ศีล                    (ปกติภาพ)
- พรหมจรรย์         (ความบริสุทธิ์
- มิตร                   (เพื่อนฝูง)
- พหูสูต               (คงแก่เรียน)
- ปัญญา               (ความฉลาด)
- ธรรม                  (ความจริง)
- สัตว์ทั้งหลาย


สาเหตุที่ทำให้ไม่ได้   หรือ ได้สิ่งเหล่านี้ ซึ่งท่านเรียกว่า อันตราย และอาหารของสิ่งนั้นๆ  ก็คือ


ข้อแรก                 เกียจคร้าน/ขยัน
ข้อสอง                 ไม่รู้จักแต่ง/รู้จักแต่ง
ข้อสาม                  เสพสิ่งไม่สบาย/เสพสิ่งสบาย
ข้อสี่                      ไม่มีมิตรดี/มีมิตรดี
ข้อห้า                    ไม่สำรวม/สำรวม
ข้อหก                    พูดเท็จ/พูดจริง
ข้อเจ็ด                    ไม่สาธยาย/สาธยาย
ข้อแปด                  ไม่ฟังด้วยดี/ฟังด้วยดี
ข้อเก้า                    ไม่พิจารณา/พิจารณา
ข้อสิบ                     ปฏิบัติผิด/ปฏิบัติชอบ


(อิฏฐสูตร - องฺ.ทสก.24/73/145)


คำสอนในพระสูตรนี้ชี้ให้เห็นว่า ชีวิตของคนโดยทั่วไป  ปรารถนาหรือต้องการอะไร  พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าอะไรคือปัจจัย หรือเงื่อนไขที่ทำให้คนเหล่านั้นสมปรารถนา  หรือ ไม่สมปรารถนาในสิ่งที่เขาต้องการ  แต่การที่ได้หรือไม่ได้สิ่งเหล่านี้   มิได้เป้นเครื่องบ่งชี้ถึงความดีความชั่วของชีวิต    
แก้ไขเมื่อ 03-01-2020 16:14:34
...
ความคิดเห็นที่ 2
ฉะนั้น  ในอีกพระสูตรหนึ่ง  พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงว่า   ชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่ประเสริฐสำหรับชาวโลก  คือ ชีวิตที่เจริญหรือพร้อมด้วยสิ่งเหล่านี้   คือ 


- ไร่นา
- ทรัพยสิน
- บุตรภรรยา
- ข้าทาสบริวาร
- สัตว์สี่เท้า
- ศรัทธา
- ศีล
- สุตะ
- จาคะ
- ปัญญา


(วัฑฒิสูตร - องฺ.ทสก.24/74/147)


โดยใจความก็คือ  ชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่ประเสริฐนั้น  คือ ชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งวัตถุและคุณธรรม  หรือ  อาจเรียกว่าทั้งทรัพย์ภายนอก และทรัพย์ภายใน


ชีวิตที่สมบูรณ์หรือพร้อมทั้งในทางวัตถุและในทางคุณธรรมดังกล่าว  พระพุทธศาสนาถือว่า  เป็นผู้ถือเอาสาระของกายไว้ได้


และพระพุทธศาสนาสรุปว่า  ชีวิตที่ประเสริฐคือชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา  (สํ.ส.15/203/58)


           เจริญด้วย: ไร่นา  ทรัพย์สิน  บุตรภรรยา  ข้าทาสบริวาร  สัตว์สี่เท้า  = ผู้มีโชค
ผู้โชคดี
           เจริญด้วย: ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปัญญา  = คนดี
แก้ไขเมื่อ 03-01-2020 16:30:55
...
ความคิดเห็นที่ 3

แก้ไขเมื่อ 03-01-2020 16:33:57
...
ความคิดเห็นที่ 4
 

แสดงความคิดเห็น
หรือ