สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
ครั้นเมื่อ 2 บอร์ดเดิม http://group.wunjun.com/whatisnippana http://group.wunjun.com/meditation หน้าแรกเข้าไม่ได้แล้ว ก็เลยกดดูนั่นดูนี่ไป ก็พบตรงนี้เข้า ตั้งใจประชดบอร์ด วันจันเน่านานแล้ว ครั้งแรกใส่ abc no ok เปลี่ยนเป็น ake กดโพสต์วิบเดียวชื่อบอร์ดวันจันเน่ามาเลย เป็น Admin ในบัดดล จึงตั้งใจกดกลับไปที่ตรงเดิม จะตั้งชื่อบอร์ดให้เหมาะกับการใช้งาน ไปไม่ถูก เพราะฉะนั้น จึงจำยอมรับ ชื่อ วันจันเน่า + ake


กระบวนการคิดของมนุษย์

...
| อ่าน 7 | ตอบ 0
ขนาดตัวอักษร
@กระบวนการคิดของมนุษย์


คำสอนเรื่อง อายตนะ หรือ ทวาร  ๖  ของพระพุทธศาสนา  แสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิดของมนุษย์  ว่าเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากกระบวนการรับรู้ของประสาทสัมผัสทางกายที่รวมเรียกขั้นตอนช่วงนี้ว่า "ผัสสะ"  หรือ  เป็นขั้นตอนของผัสสะ   ฉะนั้น  หากพิจารณาจากจุดนี้ ก็อาจทำให้เราเข้าใจว่า  มนุษย์เริ่มคิด หรือว่าจิตมนุษย์เริ่มคิดต่อเมื่อประสาททางกายเริ่มทำงาน  หากประสาททางกายไม่ทำงาน  จิตมนุษย์ไม่คิดหรือคิดไม่ได้   
หากเข้าใจดังนี้   คำสอนเรื่องการทำงานของอายตนะ ๖  ของพระพุทธศาสนาก็ตรงกับทฤษฎีประจักษ์นิยมของล็อค  แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เหมือนกัน


ในปปัญจสูทนี   อรรถกถาสมณมุณฑิกสูตรกล่าวว่า   จิตของเด็กอ่อนหรือทารกนั้น  คิดอารมณ์หรือเรื่องราวทีเ่ป็นอดีต  เด็กที่มาจากพวกนรก  เมื่อคิดถึงทุกข์ในอดีตแล้วก็ร้องไห้  
เด็กที่มาจากสวรรค์  เมื่อคิดถึงสมบัติในวรรค์แล้วก็หัวเรา (ป.สู.9/301)  คำอธิบายดังกล่าวนี้มุ่งแสดงให้เห็นว่า  ในขณะที่อวัยวะและประสาททางกายยังไม่พร้อมที่จะให้อารมณ์ หรือ ส่งข้อมูลจากภายนอกเข้าไปให้จิตคิด   จิตก็คิดอารมณ์หรือข้อมูลเก่าๆ  ในอดีติที่ติดค้างมากับตัวเอง


เพราะพระพุทธศาสนาถือว่าจิตมีธรรมชาติหรือมีคุณสมบัติคือคิดอยู่ตลอดเวลา  นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ   คือ  ความสามารถรู้ (วิญญาณ)


ฉะนั้น  ไม่ว่าประสาททางกายจะทำงานหรือไม่ทำงาน  จิตก็ทำหน้าที่คิดอยู่ตลอดเวลา  จะต่างกันตรงที่ถ้ามีข้อมูลจากประสาททางกาย หรือ ผัสสะจากภายนอกเข้ามาสู่จิต  จิตก็จะคิดข้อมูลนั้น  หรือ  ทำความรู้ในในข้อมูลนั้น   
แต่ถ้าไม่มีข้อมูล หรือ ผัสสะจากภายนอกเข้ามาสู่จิต  จิตก็จะคิดข้อมูลเก่า (สัญญา) หรือ อารมณ์อดีตที่เคยได้รับรู้ตั้งแต่อดีตชาติก็ได้  ซึ่งจิตในภาวะเช่นนี้   ก็คล้ายกับภาวะของจิตที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า  จิตในภวังค์  หรือ  อยู่ในภวังค์   ซึ่งมักเข้าใจกันว่าจิตหยุดคิดหรือไม่คิด  แต่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น   เพราะธรรมชาติของจิต คือ คิดอยู่ตลอดเวลา  เพียงแต่ในภาวะภวังค์หรืออยู่ในภวังค์นั้น  จิตมิได้คิดหรือรับรู้เรื่องภายนอก หรือ คิดออกไปข้างนอก แต่คิดอยู่ภายในตัวเอง  (ตกภวังค) 


เพราะฉะนั้น  การคิดของจิตจึงมี  ๒  ลักษณะ  คือ (๑) การคิดเรื่องราวหรือข้อมูลที่มาจากภายนอก  (ผัสสะ)   (๒) การคิดเรื่องราวของตัวเอง  หรือ เรื่องราวที่มีอยู่ในตัวเอง (อยู่ในภวังค์)แก้ไขเมื่อ 07-01-2020 09:55:08

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
หรือ