สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
ครั้นเมื่อ 2 บอร์ดเดิม http://group.wunjun.com/whatisnippana http://group.wunjun.com/meditation หน้าแรกเข้าไม่ได้แล้ว ก็เลยกดดูนั่นดูนี่ไป ก็พบตรงนี้เข้า ตั้งใจประชดบอร์ด วันจันเน่านานแล้ว ครั้งแรกใส่ abc no ok เปลี่ยนเป็น ake กดโพสต์วิบเดียวชื่อบอร์ดวันจันเน่ามาเลย เป็น Admin ในบัดดล จึงตั้งใจกดกลับไปที่ตรงเดิม จะตั้งชื่อบอร์ดให้เหมาะกับการใช้งาน ไปไม่ถูก เพราะฉะนั้น จึงจำยอมรับ ชื่อ วันจันเน่า + ake


ความคลาดเคลื่อนของความรู้

...
| อ่าน 9 | ตอบ 5
ขนาดตัวอักษร


ความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
 @ความคลาดเคลื่อนของความรู้


พระพุทธศาสนาแสดงว่า   ความคลาดเคลื่อนของความรู้เกิดจากสาเหตุ  ๓ ประการ  คือ 
- กำหนดผิดหรือจำผิด   เรียกว่า   สัญญาวิปัลลาส
- คิดผิดหรือจิตผิดปกติ   เรียกว่า  จิตตวิปัลลาส
- เข้าใจผิด                    เรียกว่า  ทิฏฐิวิปัลลาส
แก้ไขเมื่อ 12-01-2020 20:58:56
...
ความคิดเห็นที่ 2
และความคลาดเคลื่อนที่สำคัญอันเนื่องมาจากสาเหตุทั้ง ๓  ประการดังกล่าว  ก็คือ


จำ  >  สิ่งที่ไม่เที่ยง    ว่าเที่ยง.   สิ่งที่เป็นทุกข์    ว่าเป็นสุข.   สิ่งที่เป็นอนัตตา   ว่าเป็นอัตตา.  สิ่งที่ไม่งาม    ว่างาม.     

คิด > อนิจจัง  ว่านิจจัง.   ทุกข์    ว่าสุข.  อนัตตา  ว่าอัตตา.  อสุภะ   ว่าสุภะ


เข้าใจ > อนิจจัง   ว่านิจจัง. ทุกข์   ว่าสุข.  อนัตตา   ว่าอัตตา.  อสุภะ    ว่าสุภะ.   (องฺ.จตุกฺ.21/49/66)...
ความคิดเห็นที่ 3
น่าสังเกตว่า   พระพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวถึงความวิปัลลาสในความจริงว่าไม่จริง  ฉะนั้น  ความคลาดเคลื่อนของความรู้ดังกล่าวแล้ว  ไม่เกี่ยวกับความจริง  -  ความไม่จริง  ใช่หรือ ไม่ ?   อันที่จริง พระพุทธศาสนาไม่เพียงแค่แสดงว่า คลาดเคล่อนจากความเป็นจริงเท่านั้น  แต่ได้แสดงให้ชัดเจนลงไปในรายละเอียดด้วยว่า มีความจริงอะไรบ้างที่คนทั่วไปมักจำ คิด และเข้าใจคลาดเคลื่อน


ในเรื่องความคลาดเคลื่อนของความรู้นั้น หากพิจารณาก็จะเห็นได้ว่า   เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจำ และการคิด   ซึ่งเป็นเรื่องความรู้ระดับประสบการณ์ และระดับเหตุผลเป็นส่วนใหญ่   เพราะเรื่องของสัญญา  นั้น เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากกระบวนการของการรับรู้ทางประสาททางกาย  (คือผัสสะ ก่อให้เกิดเวทนา  ก่อให้เกิดสัญญา)   ส่วนเรื่องของทิฏฐิหรือความเข้าใจนั้น  เป็นเรื่องของการคิด หรือ การใช้เหตุผลในลักษณะต่างๆ


ฉะนั้น   เรื่องวิปัลลาสดังกล่าวนี้  จึงแสดงให้เห็นว่า   ความรู้ระดับประสบการณ์หรือความรู้ทางผัสสะ และความรู้ระดับเหตุผล หรือ ความรู้จากการคิดนั้น    มีโอกาสผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากความจริงอยู่มาก  และความคลาดเคลื่อนบางอย่าง   ก็อาจมาจากกระบวนการรับรู้ของประสาทสัมผัสทางกาย   บางอย่างก็อาจมาจากการคิด หรือ  การใช้เหตุผล    แต่บางอย่าง ก็อาจมาจากตัวจิตเอง ที่เรียกว่า  จิตตวิปัลลาส

...
ความคิดเห็นที่ 4
ความรู้ที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนก็คือ  ความรู้ระดับญาณ หรือ เกิดจากญาณ   อันเป็นผลของจิตที่เป็นสมาธิบริสุทธิ์ ผุดผ่อง  ไม่มีกิเลส เท่านั้น  (สมาหิเต  จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต  อนงฺคเณ  วิคตูปกฺกิเลเส - ม.ม.13/506/460)  ฉะนั้น   สาเหตุอันละเอียดอ่อนของความคลาดเคลื่อนของความรู้ก็คือ  ความไม่บริสุทธิ์ของจิต หรือ ความมีกิเลส นั่นเอง


แต่พระพุทธศาสนาก็แสดงว่า  แม้ความรู้ระดับญาณบางระดับ  คือ  ญาณของผู้ที่ยังมีกิเลส  ก็ยังอาจผิดพลาดได้  แต่ความผิดพลาดระดับนี้จะเกิดขึ้นก็เฉพาะในเรื่องที่ละเอียดอ่อน   หรือ เรื่องเกี่ยวกับสภาวธรรมขั้นสูงเท่านั้น    เช่น   เรื่องอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา   เรื่องกรรม   อัพยากตปัญหา เป็นต้น  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาญาณระดับสูงเท่านั้น จึงจะรู้ได้   และปัญญาระดับสูงก็คือญาณที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสนั่นเอง  ฉะนั้น   ญาณจึงมี  ๒  ระดับ   คือ  ญาณที่ยังมีกิเลส  (สาสวะ)   กับ  ญาณที่ปราศจากกิเลส  (อนาสวะ)   ที่เรียกว่า  โลกียอภิญญา  กับ  โลกุตรอภิญญา


ตัวอย่างเช่น  บางคนระลึกชาติได้บางส่วน   ก็เลยทำให้เห็นว่ามีอัตตาที่เที่ยงแท้ถาวร     บางคนก็เห็นไปว่า มีพระเจ้าผู้สร้างที่เที่ยงแท้  บางคนก็เห็นไปว่า สัตว์บางพวกเที่ยง   บางพวกไม่เที่ยง  เป็นต้น  ดังคนที่ได้เจโตสมาธิระลึกชาติได้   หรือคนที่เกิดเป็นพรหมชั้นสูงบางคน เป็นต้น (ที.สี.9/27-34/16)...
ความคิดเห็นที่ 5

แสดงความคิดเห็น
หรือ