สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
เมื่อ 2 บอร์ดเดิม http://group.wunjun.com/whatisnippana http://group.wunjun.com/meditation หน้าแรกเข้าไม่ได้หลายวัน ก็กดนั่นนี่ดูมัน เห็นตรงนี้ กะประชดบอร์ด. วันจันเน่านานแล้วนะ. หนแรกใส่ abc. มันขึ้น no ok เปลี่ยนใหม่เป็น ake แล้วโพสต์ มันวันจันเน่า. เป็น Admin งง หาตรงเดิมจะเปลี่ยนชื่อใหม่. หาตรงนั้นไม่เจอะแล้ว. จึงจำยอม ake. อยู่ๆ 2 บอร์ดนั่นเข้าได้แล้ว. น่าจะรวนชั่วคราว


@@@@@

...
| อ่าน 43 | ตอบ 7
ขนาดตัวอักษร


ความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
 


...
ความคิดเห็นที่ 2


...
ความคิดเห็นที่ 3
พุทธการกธรรม        ธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า  ตามปกติหมายถึง  บารมี  ๑๐ นั่นเอง  (ในถาคาบางทีเรียกสั้นๆว่า พุทธธรรม)


บารมี      คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด   เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง,บารมีที่พระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญให้ครบบริบูรณ์    จึงจะบรรลุโพธิญาณ   เป็นพระพุทธเจ้า    มี   ๑๐    คือ  
 
๑. ทาน           การให้    การเสียสละเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์สรรพสัตว์
 
๒.ศีล              ความประพฤติถูกต้อง   สุจริต
 
๓.เนกขัมมะ     ความปลีกออกจากกามได้    ไม่เห็นแก่การเสพบำเรอ,  การออกบวช
 
๔.ปัญญา         ความรอบรู้  เข้าถึงความจริง   รู้จักคิดพิจารณาแก้ไขปัญหา และดำเนินการจัดการต่างๆ ให้สำเร็จ
 
๕.วิริยะ             ความเพียรแกล้วกล้า   บากบั่นทำการ  ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่
 
๖.ขันติ            ความอดทน    ควบคุมตนอยู่ได้ในธรรม   ในเหตุผล   และในแนวทางเพื่อจุดหมายอันชอบ    ไม่ยอมลุอำนาจกิเลส
 
๗.สัจจะ           ความจริง  ซื่อสัตย์   จริงใจ   จริงจัง
 
๘.อธิษฐาน      ความตั้งใจมั่น  ตั้งจุดหมายไว้ดีงามชัดเจนและมุ่งไปเด็ดเดี่ยวแน่วแน่
 
๙.เมตตา         ความรัก  ความปรารถนาดี   คิดเกื้อกูลหวังให้สรรพสัตว์อยู่ดีมีความสุข
 
๑๐.อุเบกขา     ความวางใจเป็นกลาง อยู่ในธรรม  เรียบสงบสม่ำเสมอ   ไม่เอนเอียง  ไม่หวั่นไหวไปด้วยความยินดียินร้ายชอบชังหรือแรงเย้ายวนยั่วยุใดๆ 
 
แก้ไขเมื่อ 17-01-2020 16:49:51
...
ความคิดเห็นที่ 4
บารมี ๑๐  นั้น             จะบริบูรณ์ต่อเมื่อพระโพธิสัตว์บำเพ็ญแต่ละบารมีครบสามขั้นหรือสามระดับ     จึงแบ่งบารมีเป็น    ระดับ    คือ   
 
๑.  บารมี                   คือ  คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด  ขั้นต้น
 
๒. อุปบารมี               คือ  คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด  ขั้นจวนสูงสุด
 
๓. ปรมัตถบารมี        คือ  คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด  ขั้นสูงสุด
 
เกณฑ์ ในการแบ่งระดับของบารมีนั้น   มีหลายแง่หลายด้าน     ขอยกเกณฑ์อย่างง่ายมาให้รู้พอเข้าใจ    เช่น   ในข้อทาน    สละทรัพย์ภายนอกทุกอย่างได้    เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     เป็นทานบารมี     สละอวัยวะ     เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น   เป็นทานอุปบารมี      สละชีวิต   เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น   เป็นทานปรมัตถบารมี 
 
บารมีในแต่ ละชั้นมี   ๑๐   จึงแยกเป็น   บารมี  ๑๐   (ทศบารมี)     อุปบารมี  ๑๐  (ทศอุปบารมี)     และปรมัตถบารมี  ๑๐   (ทศปรมัตถบารมี)    รวมทั้งสิ้น เป็นบารมี  ๓๐   เรียกเป็นคำศัพท์ว่า  สมดึงสบารมี   (หรือ สมติงสบารมี)   แปลว่า บารมีสามสิบถ้วน    หรือบารมีครบเต็มสามสิบ   แต่ในภาษาไทย   บางทีเรียกสืบๆ กันมาว่า  "บารมี  ๓๐  ทัศ"
...
ความคิดเห็นที่ 5

 

...
ความคิดเห็นที่ 6
 

...
ความคิดเห็นที่ 7
แสดงความคิดเห็น
หรือ