สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
ครั้นเมื่อ 2 บอร์ดเดิม http://group.wunjun.com/whatisnippana http://group.wunjun.com/meditation หน้าแรกเข้าไม่ได้แล้ว ก็เลยกดดูนั่นดูนี่ไป ก็พบตรงนี้เข้า ตั้งใจประชดบอร์ด วันจันเน่านานแล้ว ครั้งแรกใส่ abc no ok เปลี่ยนเป็น ake กดโพสต์วิบเดียวชื่อบอร์ดวันจันเน่ามาเลย เป็น Admin ในบัดดล จึงตั้งใจกดกลับไปที่ตรงเดิม จะตั้งชื่อบอร์ดให้เหมาะกับการใช้งาน ไปไม่ถูก เพราะฉะนั้น จึงจำยอมรับ ชื่อ วันจันเน่า + ake


ความดีเกิดจากความจำเป็นหรือธรรมชาติของชีวิต

...
| อ่าน 13 | ตอบ 4
ขนาดตัวอักษร
คำนำ 

พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบพระพุทธศาสนาเหมือนมหาสมุทร ซึ่งเต็มไปด้วยรัตนะ คือ ทรัพยากรอันมีค่ามากมาย   สุดแต่ใครจะมีสติปัญญานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต  
พระพุทธศาสนามีธรรม หรือ คำสอนหลากหลาย   ผู้ที่สนใจสามารถจะศึกษาได้ในหลายมิติ หรือหลายแง่มุม    สุดแต่จะสนใจ  หรือ  สุดแต่จะต้องการรู้อะไร  หรือ จะต้องการได้อะไร  เสมือนการค้นหาทรัพยากรในมหาสมุทร ฉะนั้น
 
การศึกษาพระพุทธศาสนาในมิติแห่งปรัชญาก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เราเขาใจ หรือมองเห็นลีลาของพุทธธรรมในแง่ของเหตุผล   หรือ  ในลีลาของปรัชญา ซึ่งอาจจะช่วยให้ได้รับรสของพุทธธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง   แต่เนื่องจากการศึกษาพุทธธรรมในเชิงปรัชญา  ก็คือ  กระบวนการการคิดการตีความตามเหตุผลเท่าที่สติปัญญาของผู้ศึกษาจะอำนวยให้ได้ 


ฉะนั้น    ผู้เรียบเรียงจึงถือว่า    เรื่องราว  และแง่มุมต่างๆ ที่ผู้เรียบเรียงนำเสนอในหนังสือนี้  เป็นเพียงทรรศนะของผู้เรียบเรียงที่นำเสนอใหอ่านได้พิจารณาเท่านั้น   ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องคิดหรือเข้าใจอย่างที่ผู้เรียบเรียงคิดและเข้าใจ
แก้ไขเมื่อ 18-01-2020 14:52:28

ความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
 @ศีลธรรมเกิดจากความจำเป็น หรือ ธรรมชาติของชีวิต


พระพุทธศาสนาแสดงลักษณะหรือธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ว่า  มีความอยากหรือความต้องการขั้นพื้นฐาน อยู่  ๔  ประการ (สํ.นิ.16/243/121)


ชีวิตุกามะ     อยากมีชีวิตอยู่
อมริตุกามะ    อยากไม่ตาย หรือไม่อยากตาย
สุขกามะ         อยากมีความสุข
ทุกขปฏิกกูละ   เกลียดทุกข์หรือไม่อยากทุกข์


ความอยาก  ๔  อย่างนี้   อาจถือได้ว่า เป็นลักษณะขั้นมูลฐานของชีวิต   เมื่อเป็นชีวิตขึ้นมาแล้ว   ทุกชีวิตย่อมเกิดความรู้สึกในเรื่องต่างๆ  ดังกล่าวนี้ขึ้นมาเองตามธรรมชาติ  กล่าวคือรู้จักแสวงหาความสุขให้แก่คนเองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน    รู้จักหลีกหนีความทุกข์หรือไม่ต้องการความทุกข์ให้แก่ตนเอง  มีการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิต  และมีความรู้สึกกลัวตาย   ไม่อยากตาย  รู้จักหนีความตาย


แก้ไขเมื่อ 18-01-2020 13:53:10
...
ความคิดเห็นที่ 2
ในขณะเดียวกัน  ลักษณะและแรงกระตุ้นที่สำคัญทั้ง ๔ ประการนี้เอง  ที่ทำให้มนุษย์แสวงหาหรือมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต  คือ อมตภาพอันบรมสุข   ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดทางศีลธรรม  หรือ เป็นเป้าหมายสูงสุดทางศาสนาของทุกศาสนา  เพราะจะเห็นได้ว่าทุกศาสนาล้วนกล่าวถึงเป้าหมายสูงสุดในศาสนาของตนว่ามีลักษณะเป็นอมตะ และเป็นบรมสุขด้วยกันทั้งนั้น   หากมองในแง่ของพระพุทธศาสนาก็อธิบายได้ว่า  เป้าหมายของชีวิตทั้งระดับธรรมดาและระดับสูงล้วนสะท้อนออกมาจากธรรมชาติของชีวิตดังกล่าวนี้ 

...
ความคิดเห็นที่ 3
ความดีในพระพุทธศาสนา  ก็คือเรื่องของศีล และธรรม  หรืออาจเรียกรวมกันอย่างที่นิยมเรียกกันว่า  ศีลธรรม   ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความดีของชีวิต  หรือ  เพื่อการการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขนั่นเอง  และเรื่องของศีลธรรมนั้นก็เป็นการปฏิบัติระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเป็นสำคัญ   อาจจะมีการปฏิบัติบางข้อบางประเด็นที่มีขอบเขตคลอบคลุมไปถึงอมนุษย์หรือสัตว์ดิรัจฉานด้วย


ฉะนั้น  เรื่องศีลธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความจำเป็นของชีวิต เพื่อตอบสนองธรรมชาติของชีวิต  เพราะหลักศีลธรรมนั้นเป็นหลักปฏิบัติเพื่อเอื้ออำนวยให้ชีวิตดำเนินไปอย่างเป็นปกติ    พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชีวิตพัฒนาตนเองจนกระทั่งสามารถบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตด้วย  การที่ชีวิตจะเป็นไปในลักษณะดังกล่าวได้  จึงจำเป็นต้องมีศีลธรรมหรือปฏิบัติตามหลักศีลธรรม   หากขาดศีลธรรเสียแล้ว ชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างไม่เป็นปกติและจะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตไม่ได้


ศีลธรรมในพระพุทธศาสนานั้น   เรียกรวมได้ว่า ความดี   โดยที่ความดีบางอย่างเป็นความดีขั้นศีล  และความดีบางอย่างเป็นความดีขั้นธรรม   ศีล   เป็นความดีขั้นเว้นชั่วไม่ทำชั่ว   ธรรม   เป็นความดีขั้นละชั่วและทำดี และการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของชีวิต  ไม่ว่าเป้าหมายขั้นธรรมดา  หรือ เป้าหมายขั้นสูงสุดตามหลักของพระพุทธศาสนา  จะต้องมีความดีทั้งขั้นศีล และขั้นธรรมควบคู่กันไปเสมอ


ฉะนั้น  ความดีในพุทธศาสนาจึงมิใช่มีเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น  แต่มีเพื่อการพัฒนาชีวิตให้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์นั่นเอง
แก้ไขเมื่อ 25-01-2020 16:41:46
...
ความคิดเห็นที่ 4
จบหน้า 129

แก้ไขเมื่อ 25-01-2020 16:42:42
แสดงความคิดเห็น
หรือ