สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
ครั้นเมื่อ 2 บอร์ดเดิม http://group.wunjun.com/whatisnippana http://group.wunjun.com/meditation หน้าแรกเข้าไม่ได้แล้ว ก็เลยกดดูนั่นดูนี่ไป ก็พบตรงนี้เข้า ตั้งใจประชดบอร์ด วันจันเน่านานแล้ว ครั้งแรกใส่ abc no ok เปลี่ยนเป็น ake กดโพสต์วิบเดียวชื่อบอร์ดวันจันเน่ามาเลย เป็น Admin ในบัดดล จึงตั้งใจกดกลับไปที่ตรงเดิม จะตั้งชื่อบอร์ดให้เหมาะกับการใช้งาน ไปไม่ถูก เพราะฉะนั้น จึงจำยอมรับ ชื่อ วันจันเน่า + ake


ความดีหลายระดับ

...
| อ่าน 16 | ตอบ 4
ขนาดตัวอักษร
คำนำ 

พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบพระพุทธศาสนาเหมือนมหาสมุทร ซึ่งเต็มไปด้วยรัตนะ คือ ทรัพยากรอันมีค่ามากมาย   สุดแต่ใครจะมีสติปัญญานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต  
พระพุทธศาสนามีธรรม หรือ คำสอนหลากหลาย   ผู้ที่สนใจสามารถจะศึกษาได้ในหลายมิติ หรือหลายแง่มุม    สุดแต่จะสนใจ  หรือ  สุดแต่จะต้องการรู้อะไร  หรือ จะต้องการได้อะไร  เสมือนการค้นหาทรัพยากรในมหาสมุทร ฉะนั้น
 
การศึกษาพระพุทธศาสนาในมิติแห่งปรัชญาก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เราเขาใจ หรือมองเห็นลีลาของพุทธธรรมในแง่ของเหตุผล   หรือ  ในลีลาของปรัชญา ซึ่งอาจจะช่วยให้ได้รับรสของพุทธธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง   แต่เนื่องจากการศึกษาพุทธธรรมในเชิงปรัชญา  ก็คือ  กระบวนการการคิดการตีความตามเหตุผลเท่าที่สติปัญญาของผู้ศึกษาจะอำนวยให้ได้ 


ฉะนั้น    ผู้เรียบเรียงจึงถือว่า    เรื่องราว  และแง่มุมต่างๆ ที่ผู้เรียบเรียงนำเสนอในหนังสือนี้  เป็นเพียงทรรศนะของผู้เรียบเรียงที่นำเสนอใหอ่านได้พิจารณาเท่านั้น ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องคิดหรือเข้าใจอย่างที่ผู้เรียบเรียงคิดและเข้าใจ


แก้ไขเมื่อ 18-01-2020 14:51:33

ความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
 @ความดีหลายระดับ


พระพุทธศาสนามิได้ถือว่า   ดีทุกอย่างเท่ากันหมด   หรือ ว่าชั่วทุกอย่างเท่ากันหมด   แต่ถือว่า ดี  -  ชั่ว  มีหลายระดับแตกต่างกันไปตามคุณภาพหรือน้ำหนักของผลที่มีต่อชีวิตมนุษย์  และคำว่าคุณภาพหรือน้ำหนักที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับของความดีดังกล่าวนี้  ก็คือ  ถ้ามองในแง่หนึ่งซึ่งอาจเรียกได้ว่า ผลเชิงลบ    ก็ได้แก่   สามารถลดกิเลสหรือกำจัดความทุกข์ของชีวิตได้แค่ไหน    ถ้ามองอีกแง่หนึ่ง  ซึ่งอาจเรียกได้ว่า ผลเชิงบวก  ก็ได้แก่สามารถเพิ่มคุณธรรม หรือ ให้ความสุขแก่ชีวิตได้แค่ไหน  ทั้งนี้  เพราะพระพุทธศาสนาถือว่า  กิเลสหรือความชั่วเป็นเหตุของความทุกข์  คุณธรรมหรือความดีเป็นเหตุของความสุข   
ฉะนั้น  มาตรสำหรับวัดระดับความดีความชั่วก็คือ    ความสุข   ความทุกข์  หรือ  ความบริสุทธิ์  ความเศร้าหมองอันเป็นผลจากความดีความชั่วนั้นๆ  นั่นเอง


ฉะนั้น   พระพุทธศาสนาจึงกล่าวถึงความดีความชั่วในหลายลักษณะ  หลายระดับแล้วแต่กรณีี    หรือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง   โดยเฉพาะในเรื่องความดีนั้นมีกล่าวแยกแยะไว้มากมายหลายประเภท  แต่สรุปลงได้ใน  ๓  ระดับกว้างๆ   คือ  ความดีขั้นต้น  ความดีขั้นกลาง  ความดีขั้นสูง    ซึ่งท่านเรียกว่า  อาทิกัลยาณะ   มัชเฌกัลยาณะ  ปริโยสานกัลยาณะ บ้าง   เรียกว่าประโยชน์ปัจจุบัน  ประโยชน์สืบๆไป ประโยชน์อย่างยิ่ง บ้าง


อนึ่ง   การจัดระดับความดีดังกล่าวนี้   ยังขึ้นอยู่กับระดับของสถานภาพของชีวิตด้วย   ทั้งนี้   เพื่อให้เป็นไปได้หรือเพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตในสถานะนั้นๆ  ฉะนั้น   ความดีระดับสูงสำหรับชีวิตบางสถานะอาจจะเท่ากับความดีระดับระดับต้น  หรือ  ระดับกลางของชีวิตอีกสถานะหนึ่งก็ได้   ทั้งนี้  ก็เพราะพระพุทธศาสนาถือว่า  สิ่งที่จะมีคุณค่าต่อชีวิตก็คือสิ่งที่สามารถเป็นไปได้หรือให้ประโยชน์ได้จริงแก่ชีวิตในระดับนั้นๆ  ฉะนั้น  บางสิ่งแม้จะดีเพียงใด   แต่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับชีวิตบางระดับหรือคนบางคน   สิ่งนั้นก็ไม่มีค่าอะไรสำหรับเขา   หรือ ว่ามีเหมือนไม่มีนั่นเอง   เพราะไร้ประโยชน์ หรือว่าช่วยแก้ทุกข์หรือให้สุขแก่เขาไม่ได้
แก้ไขเมื่อ 18-01-2020 15:22:31
...
ความคิดเห็นที่ 2
การจัดระดับความดี  ซึ่งน่าจะมีความหมายครอบคลุมความดีทุกประเภทไว้ได้หมด  ก็คือ  ที่ท่านเรียกว่า  ประโยชน์  ๓  อันหมายถึงประโยชน์หรือความดีของชีวิต  ๓  ประดับ  คือ  
- ประโยชน์ปัจจุบัน    ได้แก่  ประโยชน์ หรือ ความดีของชีวิตในระดับวัตถุหรือประโยชน์เฉพาะหน้า  การที่ชีวิตพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติทางวัตถุ  พุทธศาสนาก็ถือว่า  เป็นความดีของชีวิตระดับหนึ่ง  เพราะทำให้ชีวิตไม่มีปัญหาหรือไม่มีทุกข์อันเนื่องมาจากสาเหตุคือขาดวัตถุ   หรือ  เรียกว่า มีความสุขอันเนื่องมาจากการมีวัตถุสมบูรณ์  ความดีระดับนี้   นับเป็นความดีสำหรับสามัญชนทั่วไป  หรือ พูดในทางกลับกัน  คนที่มีความดีระดับนี้  เรียกว่า   ปุถุชน


- ประโยชน์สืบๆ ไป  หรือ  ประโยชน์ระยะยาว  ได้แก่  ประโยชน์หรือความดีอันเกิดจากการมีศีลธรรม  (ศรัทธา  ศีล  จาคะ  ปัญญา)  ความมีศีลธรรมก็ช่วยแก่ทุกข์แก้ปัญหาของชีวิตได้ระดับหนึ่ง   คือ  ปัญหา หรือทุกข์ทางใจ   หรือ  กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ก็คือให้ความสุขทางจิตใจ ซึ่งมีผลต่อความสุขทางกาย หรือ ทางวัตถุด้วย   เรียกว่า เป็นความดีของชีวิตระดับกลาง   คนที่มีความดีระดับนี้  เรียกว่า  กัลยาณชน  พระพุทธศาสนาถือว่ากัลยาณชน   เป็นผู้มีปัญหาหรือความทุกข์น้อยกว่าปุถุชนทั่วไป  กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าปุถุชนทั่วไป  


- ประโยชน์สูงสุด  ได้แก่  ความหลุดพ้นจากกิเลสหรือทุกข์ทั้งปวง   อันเป็นผลจากการพัฒนาชีวิตจนมีศีลและธรรมบริบูรณ์   ความสมบูรณ์ทางศีลและธรรมนั่นเองที่ทำลายกิเลส  เมื่อสิ้นกิเลส  ก็สิ้นทุกข์   เมื่อสิ้นทุกข์   ก็ได้ชื่อว่ามีสุขสมบูรณ์   ความดีระดับนี้  จึงเป็นความดีสูงสุดของชีวิต  และผู้ที่บรรลุฝั่งความดีระดับนี้   เรียกว่า  อารยชน  หรือ อริยบุคคล
แก้ไขเมื่อ 18-01-2020 16:14:31
...
ความคิดเห็นที่ 3
ฉะนั้น   การพูดถึงความดีในพระพุทธศาสนาจึงต้องพูดแบบวิเคราะห์หรือแยกแยะ   เพราะพระพุทธศาสนามิได้ถือว่า  ความดีมีอย่างเดียว  หรือ ว่าความดีทุกอย่างเหมือนกันหมด  หรือ มีค่าเท่ากันหมด  แต่อาจกล่าวได้ว่า   ความดีทุกอย่างทุกระดับมีความหมายร่วมกัน คือ ภาวะแก้ทุกข์ได้  หรือภาวะไม่มีทุกข์  แต่ว่า  ประเภทและระดับของทุกข์ที่แก้ได้นั้นแตกต่างกัน  ฉะนั้น  ความดีจึงมีหลายระดับแตกต่างกัน
แก้ไขเมื่อ 18-01-2020 16:19:41
...
ความคิดเห็นที่ 4
จบหน้า 132
แก้ไขเมื่อ 25-01-2020 16:48:33
แสดงความคิดเห็น
หรือ