สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
ครั้นเมื่อ 2 บอร์ดเดิม http://group.wunjun.com/whatisnippana http://group.wunjun.com/meditation หน้าแรกเข้าไม่ได้แล้ว ก็เลยกดดูนั่นดูนี่ไป ก็พบตรงนี้เข้า ตั้งใจประชดบอร์ด วันจันเน่านานแล้ว ครั้งแรกใส่ abc no ok เปลี่ยนเป็น ake กดโพสต์วิบเดียวชื่อบอร์ดวันจันเน่ามาเลย เป็น Admin ในบัดดล จึงตั้งใจกดกลับไปที่ตรงเดิม จะตั้งชื่อบอร์ดให้เหมาะกับการใช้งาน ไปไม่ถูก เพราะฉะนั้น จึงจำยอมรับ ชื่อ วันจันเน่า + ake


ความงามของคนและธรรมชาติ

...
| อ่าน 22 | ตอบ 6
ขนาดตัวอักษร


คำนำ 

พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบพระพุทธศาสนาเหมือนมหาสมุทร ซึ่งเต็มไปด้วยรัตนะ คือ ทรัพยากรอันมีค่ามากมาย   สุดแต่ใครจะมีสติปัญญานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต  
พระพุทธศาสนามีธรรม หรือ คำสอนหลากหลาย   ผู้ที่สนใจสามารถจะศึกษาได้ในหลายมิติ หรือหลายแง่มุม    สุดแต่จะสนใจ  หรือ  สุดแต่จะต้องการรู้อะไร  หรือ จะต้องการได้อะไร  เสมือนการค้นหาทรัพยากรในมหาสมุทร ฉะนั้น
 
การศึกษาพระพุทธศาสนาในมิติแห่งปรัชญาก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เราเขาใจ หรือมองเห็นลีลาของพุทธธรรมในแง่ของเหตุผล   หรือ  ในลีลาของปรัชญา ซึ่งอาจจะช่วยให้ได้รับรสของพุทธธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง   แต่เนื่องจากการศึกษาพุทธธรรมในเชิงปรัชญา  ก็คือ  กระบวนการการคิดการตีความตามเหตุผลเท่าที่สติปัญญาของผู้ศึกษาจะอำนวยให้ได้ 


ฉะนั้น    ผู้เรียบเรียงจึงถือว่า    เรื่องราว  และแง่มุมต่างๆ ที่ผู้เรียบเรียงนำเสนอในหนังสือนี้  เป็นเพียงทรรศนะของผู้เรียบเรียงที่นำเสนอใหอ่านได้พิจารณาเท่านั้น   ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องคิดหรือเข้าใจอย่างที่ผู้เรียบเรียงคิดและเข้าใจ

แก้ไขเมื่อ 25-01-2020 18:02:10

ความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
@ความงามของคนและธรรมชาติ


ในคำสอนของพระพุทธศาสนามิได้กล่าวถึงเฉพาะความงามของธรรมเท่านั้น   ยังได้กล่าวถึงความงามของคนและวัตถุสิ่งของ  รวมไปถึงความงามของธรรมชาติด้วย
...
ความคิดเห็นที่ 2
ในอรรถกถาเตลปัตตชาดก  เอกนิบาต  อังคุตรนิกายได้กล่าวถึงความของหญิงไว้ว่า  หญิงงามที่ได้ชื่อว่า  ชนบทกัลยาณี  เพราะงามเยี่ยมปราศจากโทษแห่งร่างกาย  ๖ ประการ  คือ  ไม่สูงเกินไป  ไม่ต่ำเกินไป  ไม่ผอมเกินไป  ไม่อ้วนเกินไป  ไม่ดำเกินไป ไม่ขาวเกินไป  ยิ่งกว่าผิวมนุษย์  แต่ไม่ถึงผิวเทวดาและประกอบด้วยความงาม  ๕  ประการคือ  ผิวงาม  เนื้องาม  เอ็นงาม  กระดูกงาม  วัยงาม  (ชาดก.อ.2/274)


ในอรรถกถาธรรมบทมีกล่าวถึงความงามของหญิงไว้คล้ายกัน  ๕   อย่าง  คือ   ผมงาม  เนื้องาม กระดูกงาม  ผิวงาม วัยงาม  (ขุ.ธ.อ. 1/401)  และได้กล่าวถึงความงามของคนในฐานะต่างๆ  อีก  ๔  อย่าง  คือ  พระราชาวิ่งไม่งาม   ค่อยเสด็จไปจึงงาม    ช้างมงคลวิ่งไม่งาม  เดินไปด้วยลีลาแห่งช้างจึงงาม   บรรพชิตวิ่งไม่งาม   เดินไปอย่างสำรวมจึงงาม  สตรีวิ่งไม่งาม  เดินอย่างธรรมชาติจึงงาม (ขุ.ธ.1/404)


นอกจากนี้  พระพุทธศาสนายังกล่าวถึงความงามของสรีระร่างกายของมนุษย์ว่าเป็นผลของบุญ  ในต่างๆ ไว้ว่า "ความมีผิวงาม  เสียงเพราะ  ทรวดทรงดี  รูปร่างสวย  ความเป็นใหญ่ ความมีบริวาร  อิฐผลทั้งหมดนี้ ได้ด้วยบุญนิธิ"  (นิธิกัณฑ์ ขุ.ธ.25/9/12) 


ในเรื่องความงามของมนุษย์ดังกล่าวมาข้างต้น   สรุปได้เป็น ๒ ประเด็นคือ  ความงามของร่างกาย และความงามของกิริยาท่าทาง
แก้ไขเมื่อ 22-01-2020 07:42:19
...
ความคิดเห็นที่ 3
ในด้านธรรมชาติ ทั้งที่เป็นสัตว์และธรรมชาติแวดล้อม  พระพุทธศาสนาก็กล่าวถึงความงามของสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยเช่นกัน แม้จะไม่มากนักแต่ก็พอที่จะทำให้เห็นได้ว่า  พระพุทธษสนามองสิ่งเหล่านี้ในแง่ของความงามอย่างไรบ้าง


ในปฐมอัสสสูตรกล่าวถึงม้ากระจอก  ๓  ประเภท  เทียบกับคน ๓  ประเภทว่า  "ม้ากระจอกบางตัว ฝีเท้าดี แต่สีไม่งาม  ทรวดทรงไม่งาม   บางตัวฝีเท้าก็ดี  สีก็งาม ทรวดทรงไม่งาม  แต่บางตัวฝีเท้ากดี  สีก็งาม ทรวงก็งาม  คนกระจอกบางคน  มีเชาว์ดี  แต่สีไม่งาม  ทรวดทรงก็ไม่งาม บางคนเชาว์ดี สีก็งาม  แต่ทรวดทรงไม่งาม   บางคนเชาวน์ก็ดี  สีก็งาม ทรวดทรงก็งาม"  (องฺ.ติก.20/580/370)  ในอรรถกถาธรรมบทกล่าวถึงช้างว่า "ช้างมงคล วิ่งไม่งาม เดินไปด้วยลีลาแห่งช้างจึงงาม"  (ขุ.ธ.อ.1/404) 


ในเรื่องความงามของสัตว์ดังกล่าวมาข้างต้นก็สรุปได้ว่า มีกล่าวถึงความงามของร่างกาย และความงามของกิริยาท่าทาง


แก้ไขเมื่อ 22-01-2020 20:53:01
...
ความคิดเห็นที่ 4
 ในเรื่องธรรมชาติแวดล้อม  หรือสิ่งไร้ชีวิต  พระพุทธศาสน์ก็กล่าวถึงความของสิ่งต่างๆ  ไว้พอสมควร  เช่น  ในนวสุตรที่ ๘  กล่าวถึงผ้ากาสีว่า  "ผ้ากาสี แม้ใหม่ก็สีงาม  สัมผัสนิ่ม  และราคาแพง แม้กลางใหม่กลางเก่า  ก็สีงาม  สัมผัสนิ่มและราคาแพง   แม้เก่าแล้วก็มีสีงาม  สัมผัสนิ่ม  และราคาแพง  ผ้ากาสีถึงคร่ำคร่าแล้ว  เขาก็ยังใช้ห่อรัตนะ   (คือของมีค่า)   บ้าง  เก็บไว้ในหีบอบหอมบ้าง    
ส่วนผ้าเปลือกไม้ แม้ใหม่  แม้กลางใหม่กลางเก่า แม้เก้า  สีก็ไม่งาม   สัมผัสก็หยาบ  ราคาก็ถูก   ผ้าเปลือกไม้ที่คร่ำคร่าแล้ว  เขาก็ทำเป็นผ้าเช็ดหม้อบ้าง  ทั้งกองขยะบ้าง"  (องฺ.ติก.20/539/317)
...
ความคิดเห็นที่ 5
แม้ในธรรมชาติแวดล้อมโดยเฉพาะคือป่าซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านับแต่เริ่มต้นจนจบ   พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงความงามของป่าไว้ด้วยเช่นกัน    เช่น   ในมหาโคสิงคสาลสูตร   พระพุทธองค์ตรัสถึงความงามของป่าโคสิงคสาละใจความว่า   ป่าโคสิงคสาละนี้  พึงงามด้วยภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย  (ม.ม.12/382/409) 


สรุปว่า  ในด้านความงามของธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งไร้ชีวิตนั้น  พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงทั้งความงามในเชิงสีสัน และทรวดทรงและความงามในเชิงคุณค่าหริอเชิงคุณธรรม
...
ความคิดเห็นที่ 6
จบหน้า 160


 

แก้ไขเมื่อ 25-01-2020 17:36:59
แสดงความคิดเห็น
หรือ