สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
ครั้นเมื่อ 2 บอร์ดเดิม http://group.wunjun.com/whatisnippana http://group.wunjun.com/meditation หน้าแรกเข้าไม่ได้แล้ว ก็เลยกดดูนั่นดูนี่ไป ก็พบตรงนี้เข้า ตั้งใจประชดบอร์ด วันจันเน่านานแล้ว ครั้งแรกใส่ abc no ok เปลี่ยนเป็น ake กดโพสต์วิบเดียวชื่อบอร์ดวันจันเน่ามาเลย เป็น Admin ในบัดดล จึงตั้งใจกดกลับไปที่ตรงเดิม จะตั้งชื่อบอร์ดให้เหมาะกับการใช้งาน ไปไม่ถูก เพราะฉะนั้น จึงจำยอมรับ ชื่อ วันจันเน่า + ake


ความงาม คือ อะไร

...
| อ่าน 18 | ตอบ 5
ขนาดตัวอักษร

คำนำ 

พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบพระพุทธศาสนาเหมือนมหาสมุทร ซึ่งเต็มไปด้วยรัตนะ คือ ทรัพยากรอันมีค่ามากมาย   สุดแต่ใครจะมีสติปัญญานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต  
พระพุทธศาสนามีธรรม หรือ คำสอนหลากหลาย   ผู้ที่สนใจสามารถจะศึกษาได้ในหลายมิติ หรือหลายแง่มุม    สุดแต่จะสนใจ  หรือ  สุดแต่จะต้องการรู้อะไร  หรือ จะต้องการได้อะไร  เสมือนการค้นหาทรัพยากรในมหาสมุทร ฉะนั้น
 
การศึกษาพระพุทธศาสนาในมิติแห่งปรัชญาก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เราเขาใจ หรือมองเห็นลีลาของพุทธธรรมในแง่ของเหตุผล   หรือ  ในลีลาของปรัชญา ซึ่งอาจจะช่วยให้ได้รับรสของพุทธธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง   แต่เนื่องจากการศึกษาพุทธธรรมในเชิงปรัชญา  ก็คือ  กระบวนการการคิดการตีความตามเหตุผลเท่าที่สติปัญญาของผู้ศึกษาจะอำนวยให้ได้ 


ฉะนั้น    ผู้เรียบเรียงจึงถือว่า    เรื่องราว  และแง่มุมต่างๆ ที่ผู้เรียบเรียงนำเสนอในหนังสือนี้  เป็นเพียงทรรศนะของผู้เรียบเรียงที่นำเสนอใหอ่านได้พิจารณาเท่านั้น   ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องคิดหรือเข้าใจอย่างที่ผู้เรียบเรียงคิดและเข้าใจ


แก้ไขเมื่อ 25-01-2020 17:59:05

ความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
ความงามคืออะไร


จากพระพุทธพจน์และอรรถกถาเกี่ยวกับความงามเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดในตอนต้น แสดงให้เห็นว่า   พระพุทธศาสนากล่าวถึงความงามใน ๒ มิติ  คือ   ความงามในมิตทางธรรม   และความงามในมิติทางโลก   โดยที่ความงามใน ๒ มิติ  นี้  มีความหมายและวัตถุประสงค์แตกต่างกัน
...
ความคิดเห็นที่ 2
 ความงามในมิติทางธรรม  ตามพระพุทธพจน์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาถือว่า "ความงาม"  เป็นลักษณะสำคัญของธรรมหรือความจริง  แต่คำว่า "งาม"  ในความหมายทางธรรมนั้น  ต่างจากความหมายในทางโลก หรือ ที่ชาวโลกเข้าใจกัน  กล่าวคือ  "ความงาม" ของธรรมนั้น   ไม่ใช่ลักษณะทางอารมณ์หรือความรู้สึก  เช่น  สวย  ไม่สวย   แต่หมายถึงลักษณะทาง "คุณค่า"  คือ อนุคราะห์ ประโยชน์  เกื้อกูล  สุข  ที่ธรรมให้แก่มนุษย์   คุณค่าทั้ง ๔  ลักาณะนี้   บางครั้งพระพุทธองค์ก็ตรัสด้วยคำว่า  "ประโยชน์"  คำเดียว ดังพระพุทธพจน์ในอภัยราชกุมารสูตรใจความว่า   "วาจาที่จริง  มีประโยชน์  เป็นที่ชอบใจ หรือ ไม่ชอบใจของคน  ทรงรู้เวลาที่จะตรัส"  (ม.ม.13/94/91)  ซึ่งมีความหมายว่า   สิ่งที่ทรงสอนนั้นทรงเน้นที่จริงและมีประโยชน์  โดยไม่ทรงถือเอาความรู้สึกของคน   คือ  ความชอบ หรือไม่ชอบ เป็นสำคัญ  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วย  และคำว่า  "ประโยชน์ในพระพุทธศาสนา  ก็หมายถึง  ประโยชน์  ๓  คือ 


- ทิฏฐธมฺมิกตฺถ    ประโยชน์ปัจจุบัน  ได้แก่  ประโยชน์ทางวัตถุ
- สมฺปรายิกตฺถ     ประโยชน์ภายภาคหน้า  ได้แก่  ประโยชน์ทางจิตใจ  หรือ ศีลธรรมคุณธรรม  และ
- ปรมฺตถ              ประโยชน์สูงสุด    ได้แก่  ความหลุดพ้นจากกิเลสจนถึงนิพพาน
แก้ไขเมื่อ 22-01-2020 21:51:57
...
ความคิดเห็นที่ 3
ความหมายโดยรวมของคำว่า  "ประโยชน์"  ในพระพุทธศาสนา  ก็คือ   ความหลุดพ้นจากทุกข์ของชีวิตที่เรียกว่า  วิมุตติ   นับแต่การหลุดพ้นจากทุกข์ของชีวิตขั้นหยาบๆ  ไปจนถึงหลุดพ้นจากทุกข์ของชีวิตขั้นละเอียด  คือ  กิเลส  ฉะนั้น  ในบางครั้ง  พระพุทธองค์จึงตรัสถึงลักษณะเชิงคุณค่าของพระพุทธศาสนาหรือธรรม  แบบรวบยอดว่า  "ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว  คือ วิมุตติรส"    (องฺ.อฏฺฐก. 23/109/205)   "รส"  จึงเป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้หมายถึงลักษณะเชิงคุณค่าในพระพุทธศาสนา และมีความหมายในลักษณะเดียวกันกับคำว่า  "กัลยาณะ"   ที่แปลว่า  ความงาม
...
ความคิดเห็นที่ 4
สรุปได้ว่า   คำที่พระพุทธศาสนาใช่บ่งบอกถึงลักษณะเชิงคุณค่าของธรรม   หรือ ความจริงในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า  "ความงาม"  (กัลยาณะ)  นั้น   คือ   คำว่า อนุกัมปะ  (อนุเคราะห์)   อัตถะ  (ประโยชน์)  หิตะ  (เกื้อกูล)  สุขะ  (ความสุข)  วิมุตติ  (ความหลุดพ้น)   รสะ  (รส) และคำว่า  "รส"  นั้น บางครั้งก็ใช้อย่างครบชุดหรือทุกระดับของธรรมในพระพุทธศาสนา  คือ  อัตถรส  ธัมมรส  วิมุตติรส  (องฺ.เอก.20/205/48)  โดยอัตถรส หมายถึงผลของการปฏิบัติธรรม ธัมมรส  หมายถึงมรรค หรือ วิธีการปฏิบัติธรรม  วิมุตติรส    หมายถึงผลขั้นสูงสุดหรือรวบยอด

แผนภูมิแสดงให้เห็นความเกี่ยวโยงของคำเชิงคุณค่า
อนุกัมปะ
อัตถะ
หิตะ
สุขะ  = อัตถะ -  วิมุตติ  -  รสะ  -   กัลยาณะ
แก้ไขเมื่อ 22-01-2020 22:09:20
...
ความคิดเห็นที่ 5
 จบหน้า  162


แสดงความคิดเห็น
หรือ