สัมมาญาน - สัมมาวิมุตติ เป็นที่สุดแห่งปลายทาง ตัดการก่อเกิดอันจะสืบต่อทั้งปวง (ด้วยสติบริสุทธิ์-หมั่นเจริญสัญญา10) ... นี่คือ จุดมุ่งหมายเดียวของพุทธศาสนาเท่านั้น
ยังไม่มีข้อมูล