การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล…

...
| อ่าน 0 | ตอบ 0
ขนาดตัวอักษร


ชื่อเรื่อง     :    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ เพื่อส่งเสริม

                   ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา

                   2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์

         จังหวัดศรีสะเกษ         

ผู้ศึกษา     :     นางสาวขวัญกมลรัตน์ สายสมบัติ

ปี พ.ศ.      :     2561  

 


บทคัดย่อ


 


การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียน

ชั้นอนุบาลสามขวบ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แผนการัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 25 แผน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก จำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1. แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงใบงาน 5 ข้อ ชุดที่ 2. แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุตามรอยเส้น 5 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.29 ถึง 0.62 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

1.  แผนการัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลสามขวบ มีประสิทธิภาพ 87.88/85.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

          2.  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลสามขวบ ที่มีค่าเท่ากับ 0.4474 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความรู้หลังเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.74   

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
หรือ