สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
; Documentation http://www.php.net/manual/en/ini.list.php

engine = On
short_open_tag = On
asp_tags = Off
precision = 14
y2k_compliance = On
output_buffering = 4096
zlib.output_compression = Off
implicit_flush = Off
unserialize_callback_func =
serialize_precision = 17
allow_call_time_pass_reference = Off
safe_mode = Off
safe_mode_gid = Off
safe_mode_include_dir =
safe_mode_exec_dir =
safe_mode_allowed_env_vars = PHP_
safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH
disable_functions =
disable_classes =
expose_php = off
max_execution_time = 720
max_input_time = 60
memory_limit = 128M
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED
; List value of error_reporting
; 1. for default Value: E_ALL & ~E_NOTICE
; 2. for development Value: E_ALL | E_STRICT
; 3. for production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED
display_errors = On
display_startup_errors = On
log_errors = On
log_errors_max_len = 1024
ignore_repeated_errors = Off
ignore_repeated_source = Off
report_memleaks = On
track_errors = On
html_errors = On
variables_order = "GPCS"
request_order = "GP"
register_globals = Off
register_argc_argv = On
auto_globals_jit = On
post_max_size = 32M
magic_quotes_runtime = Off
magic_quotes_sybase = Off
auto_prepend_file =
auto_append_file =
default_mimetype = "text/html"
default_charset = "utf-8"
doc_root =
user_dir =
enable_dl = Off
cgi.force_redirect = 0
cgi.check_shebang_line = 1
file_uploads = On
upload_tmp_dir = /data/data/com.andi.serverweb/files/php/tmp/
upload_max_filesize = 32M
max_file_uploads = 20
allow_url_fopen = On
allow_url_include = On
default_socket_timeout = 200


; List of timezone see http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
date.timezone = "Asia/Jakarta"
pdo_mysql.cache_size = 2000
pdo_mysql.default_socket=/data/data/com.andi.serverweb/files/mysql/tmp/mysql.sock
define_syslog_variables = Off


sendmail_path = '/data/data/com.andi.serverweb/files/msmtp/bin/msmtp -t -i'
mail.add_x_header = On


sql.safe_mode = Offmysql.allow_local_infile = On
mysql.allow_persistent = On
mysql.cache_size = 2000
mysql.max_persistent = -1
mysql.max_links = -1
mysql.default_port =
mysql.default_socket=/data/data/com.andi.serverweb/files/mysql/tmp/mysql.sock
mysql.default_host =
mysql.default_user =
mysql.default_password =
mysql.connect_timeout = 60
mysql.trace_mode = On


mysqli.max_persistent = -1
mysqli.max_links = -1
mysqli.cache_size = 2000
mysqli.default_port = 3306
mysqli.default_socket=/data/data/com.andi.serverweb/files/mysql/tmp/mysql.sock
mysqli.default_host =
mysqli.default_user =
mysqli.default_pw =
mysqli.reconnect = Off

[bcmath]
bcmath.scale = 0

[browscap]


session.save_handler = files
session.save_path = "/data/data/com.andi.serverweb/files/php/tmp/"
session.use_cookies = 1
session.use_only_cookies = 1
session.name = PHPSESSID
session.auto_start = 0
session.cookie_lifetime = 0
session.cookie_path = /
session.cookie_domain =
session.cookie_httponly =
session.serialize_handler = php
session.gc_probability = 1
session.gc_divisor = 1000
session.gc_maxlifetime = 1440
session.bug_compat_42 = On
session.bug_compat_warn = On
session.referer_check =
session.entropy_length = 0
session.entropy_file =
session.cache_limiter = nocache
session.cache_expire = 180
session.use_trans_sid = 0
session.hash_function = 0
session.hash_bits_per_character = 5
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"


mssql.allow_persistent = On
mssql.max_persistent = -1
mssql.max_links = -1
mssql.min_error_severity = 10
mssql.min_message_severity = 10
mssql.compatability_mode = Off
mssql.secure_connection = Off

[mbstring]


gd.jpeg_ignore_warning = 1
tidy.clean_output = Off


soap.wsdl_cache_enabled=1
soap.wsdl_cache_dir="/data/data/com.andi.serverweb/files/php/tmp/"
soap.wsdl_cache_ttl=86400
soap.wsdl_cache_limit = 5
ldap.max_links = -1


ยังไม่มีข้อมูล