ประกาศล่าสุด
อีสานโปรเจคย้ายเนื่้อหาโดเมนไปที่ www.อีสานโปรเจค.com
และเว็บบอร์ด http://blog.อีสานโปรเจค.com

อีสานโปรเจคเปิดกลุ่มสอน
เข้าเรียนหลักสูตรเว็บไซต์และกราฟิกได้ที่
www.facebook.com/groups/university.isarnproject