อุบาทว์ 8 ทิศ อะไรที่เรียกว่า อุบาทว์ และวิธีแก้อุบาทว์ เขาทำกันอย่างไร

...
| อ่าน 4,575 | ตอบ 1
 [ Admin ]
ขนาดตัวอักษร

อภิไทโพธิบาทว์

ตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์

โดย สำนักพิมพ์อำนาจสาส์น

 

อภิไทโพธิบาทว์ หรืออุบาทว์ แปดทิศนั้น คือ การที่มีเหตุการณ์เกิดแปลกๆขึ้น อุบาทว์=แปลก (ทั้งดีและไม่ดี) โบราณจารณ์จึงสังเกตุและกำหนดวิธีแก้ไว้ดังนี้

 

                สิทธิการิยะฯ จะกล่าวตำราอุบาทว์และวิธีแก้อุบาทว์ ซึ่งเรียกว่า อภิไทโพธิอุบาทว์ มีลักษณะอุบาทว์อันท่านกล่าวไว้ว่าเทวดา 8 องค์ คือ

 

                1. พระอินทร์                         2. พระเพลิง

                3. พระยม                             4. พระนารายณ์

                5. พระพุย (วรุณ)                   6. พระพาย

                7. พระโสมราช                      8. พระไพศรพณ์

 

                ทั้ง 8 องค์นี้ ย่อมแสดงให้ปรากฏเป็นอุบาทว์แก่ชนทั้งหลายผู้มีปัญญาพึงรู้โดยอธิบายต่อไปนี้

อุบาทว์พระอินทร์ บันดาลให้เป็นต่าง ๆ นั่นคือ ฟ้าผ่าเรือนรุ้งกินน้ำกลางบ้านและรุ้งผ่านบ้านก็ดี จะหวักหักคาหม้อข้าวหม้อแกงก็ดี หม้อข้าวหม้อแกงตกจากมือก็ดี พ่อแม่พี่น้องไม่พอใจที่จะตีด่ากัน แต่ตีด่ากันก็ดี วัวควายเลิกคอกไปอยู่ที่อื่น และสัตว์ตัวเมียขึ้น ตัวผู้ก็ดี นักปราชญ์ต่อนักปราชญ์ผิดใจกัน และท้าวพระยาตกช้างม้วยยวดยานคานหามก็ดี ฝีเรือนและแม่เรือนไม่อยู่ติดเรือนก็ดี ผึ้งแตนต่อยจับเรือนก็ดี ทั้งนี้ อุบาทว์พระอินทร์หากแสดงให้ปรากฏท่านให้บูชาด้วยผ้าผ่อนเงินทองแก้วแหวนให้ทำบัตรหน้ากว้างคืบหนึ่งกระทงเจ็ดกระทง ปั้นรูปพระอินทร์ขี่ช้างสามเศียร เอาไปวางทิศบูรพาด้วยพระมนต์นี้

 

โอมพระอินทราธิราชอุปาทฺวตาย เอยฺยราพาหนาย ปุพฺเพทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ สวาห สพฺพอุปาทฺววินาสาย สพฺพอนฺตราย วินาสาย สุขวฑฺฒโก โหตุ อยุวณฺณสุขพลํ อมฺหากํ รกฺขตุ สวาห สวาหาย

อุบาทว์พระเพลิง ให้บังเกิดขึ้นนั้นคือเห็นเป็นไฟลุกขึ้นกลางเรือนก็ดี หินหักก็ดี กล้วยออกปลีข้าง ๆ ก็ดี ใช่ฤดูร้อนและฤดูร้อนก็ดี นอนไม่หลับ หนูกัดรอบตัวก็ดี หมาขึ้นหลังคาเรือนหัวเราะร่าเริงเหมือนคนก็ดี โกรธกันโดยหาเหตุมิได้ก็ดี เห็นงอกบนเตาไฟ และเป็ดน้ำเข้าบ้าน กบเขียดและคางคกขึ้นเรือนก็ดี ทั้งนี้หากพระเพลิงให้เป็น ท่านให้บูชาทำบัตรกว้างคืบหนึ่ง กระทงลูกหนึ่ง ปั้นรูปพระเพลิงขี่แรด เอาไปวางทิสอาคเนย์ แล้วให้บูชาด้วยพระมนต์นี้

 

โอม-พระอคฺคีราช อุปาทฺวตาย ขคฺคพาหนาย อาคเณยฺยทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ ฯลฯ สวาห สวาหาย

อุบาทว์พระยม ให้บังเกิดนั้น คือนกเค้านกแสกทิ้งทูตคับแคไก่เถื่อนเข้าบ้านเรือน งูขึ้นเรือน วัวเถื่อนเข้าบ้าน หมาออกลูกสองหัวออกทีเดียว สองตัวก็ดี ผีพาคนซ่อนไว้ ผีหลอกคนในเรือนก็ดี ผึ้งจับเรือนคนในเรือนไม่เคยเล่นหัวและเล่นหัวพ้นประมาณ คนในเรือนฆ่าฟันกัน วัวเทียมแอกปลดไม่ทันตายทั้งคู่ ผีหลอกในเรือนตอนกลางวัน ผีสั่นเรือน ผีหัวเราะ ผีร้องไห้ เรือนอยู่ดี ๆ หักลงก็ดี ฝันร้ายก็ดี ทั้งนี้พระยมหากให้บังเกิดขึ้น ท่านให้บัตรกว้างคืบหนึ่งกระทบลูกหนึ่ง ปั้นรูปพระยมขี่กระบือเอาไปวางทิศทักษิณ แล้วให้บูชาด้วยพระมนต์นี้

 

โอม-พระยายมราชอุปาทฺวตาย มหิสฺสพาหนาย ทกฺขิณทิฏฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ ฯลฯ สวาหะ สวาหาย

อุบาทว์พระนารายณ์ ให้บังเกิดนั้น คือเลือดพุออกจากจอมปลวกและหอกดาบเป็นดอก และครกสากฆ้องกลองแตรสังข์หาผู้ตีเป่ามิได้แต่ดังเองก็ดี อาวุธที่ตึงต้องกันก็ดี พระพุทธรูปล้มจากแท่นฐานก็ดี โลหิตและน้ำตาพระพุทธรูปไหล ออกก็ดี สัตว์ร้ายตกลงเห็นดุจพระจันทร์พระอาทิตย์ตกลงก็ดี ช้างม้าอยู่ดี ๆ ตื่นตกใจ เสื้อผ้าฟูกหมอนผาดเห็นแดงดำก็ดี เห็นพระอาทิตย์พระจันทร์ลุก คือไฟไหม้ก็ดี แร้งเข้าเรือน ก็ดี ทั้งนี้พระนารายณ์หากให้เป็น ท่านให้บูชาด้วยช้างม้าข้าหญิงชาย ผ้าขาวม้าแดง ผ้าเหลือง ข้าวน้ำและเครื่องหอมทั้งปวง ทำบัตรกว้างคืบหนึ่ง กระทงลูกหนึ่ง ปั้นรูปพระนารายณ์ขี่ครุฑ 4 ตัว เอาไปวางทิศหรดี แล้วให้บูชาด้วยพระมนต์นี้

 

โอม-พระนารายณ์มหาราช อุปาทฺวตาย จตุครุฑพาหนาย หรตี ทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ ฯลฯ สวาห สวาหาย

อุบาทว์พระพุย ให้บังเกิดนั้น คือฟ้าผ่าบ้าน กบขึ้นเรือนก็ดี ใช่ฤดูน้ำค้าง แต่น้ำค้างตก ใช่ฤดูหมอกเป็นหมอก ใช่ฤดูไม้มีผลแต่เป็นผล ฝนตกแต่ร้อน และนกป่าเข้าไข่ในเรือน ฝนไม่ตกและบดอยู่ มองไม่เป็นพระจันทร์พระอาทิตย์ 7 วัน น้ำในกระออมแห้งไปเองก็ดี คนคลอดลูกเป็นสัตว์มีสุนัขเป็นต้นก็ดี สัตว์มีสุนัขเป็นต้นคลอดลูกเป็นคนก็ดี ทั้งนี้พระพุยหากให้เป็น ท่านให้บูชาด้วยน้ำ 8 กระออม เทียน 8 เล่ม ข้าวตอกดอกไม้ ผ้าขาวเงินทอง เมล็ดพันธุ์ผักกาด ทำบัตรกว้างคืบหนึ่ง กระทงลูกหนึ่งปั้นรูปพระพุยขี่นาค 5 ตัว เอาไปวางทิศปัศจิม แล้วให้บูชาด้วยพระมนต์นี้

 

โอม-พระพุยพระพิรุณราช อุปาทฺวตาย ปญฺจนาคราชพาหนาย ปจฺฉิมทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ ฯลฯ สวาห สวาหาย

อุบาทว์พระพาย ให้บังเกิดนั้น คือ ใช่ฤดูลมแต่พัดฟนักผิดปกติ พายุมิได้พัด แต่ต้นไม้หักเอง เห็นเมฆหมอกในกลางคืนเป็นรูปช้างม้าวัวควาย และแรด สิงห์ก็ดี ทั้งนี้ พระพายหากให้เป็น ท่านให้บูชาด้วยธูปเทียน น้ำ 4 กระออม เทียนใหญ่ 5 เล่ม ทำบัตรกว้างคืบหนึ่ง กระทงลูกหนึ่ง ปั้นรูปพระพายขี่ม้า 6 ตัว เอาไปวางทิศพายัพ แล้วให้บูชาด้วยพระมนต์นี้

 

โอม-พระพายราช อุปาทฺวตาย ฉวสฺวพาหนาย วายวทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ นลฯ สวาห สวาหาย.

อุบาทว์พระโสมราช ให้บังเกิดนั้น คือแว่วได้ยินเสียงเจรจาก็ดี น้ำอ้อยไหลออกมาเองจากลำก็ดี เห็ดงอกในเตาไฟในเชิงกราน และหลังคาก็ดี ทั้งนี้พระโสมราชหากให้เป็น ท่านให้บูชาด้วยเครื่องบริขารทั้งปวง เทียนข้าวตอก ดอกไม้ ผ้าขาว เงินทอง ทำบัตรกว้างคืบหนึ่ง กระทงลูกหนึ่ง ปั้นรูปพระโสมราช ขี่บุษบก 7 อัน เอาไปวางทิศอุดร แล้วให้บูชาด้วยพระมนต์นี้

 

โอม-พระโสมราช อุปาทฺวตาย สตฺตปุษปกพาหนาย อุตฺตรทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ ฯลฯ สวาห สวาหาย.

อุบาทว์พระไพศรพณ์ ให้บังเกิด คือ หินหักหรือแตกในมือ เงินทองข้าวของหาผู้ลักมิได้ แต่หายไปจาก

ตนก็ดี ผ้านุ่งห่มมิพอที่ไฟจะไหม้แต่ไฟไหม้ก็ดี ไฟไหม้น้ำและหม้อร้องก็ดี ตำข้าวเปลือกน้อยแต่ได้ข้าวสารมากกว่า ข้าวเปลือกก็ดี ได้ข้าวสารน้อยแต่ได้แกลบรำมากก็ดี ข้าวสารงอกก็ดี ทั้งนี้ อุบาทว์ พระไพศรพณ์ให้บังเกิด ท่านให้บูชาด้วยสรรพเครื่องกระยาหารข้าวน้ำ ธูปเทียน ข้าวตอกดอกไม้ น้ำสามหม้อ ทำบัตรกว้างคืบหนึ่ง กระทบลูกหนึ่ง ปั้นรูปพระไพศรพณ์ขี่โคตัวหนึ่ง เอาไปวางทางทิศอีสาน ให้บูชาด้วยพระมนต์นี้

 

“โอม-พระไพศรพณราช อุปาทฺวตาย อุสภพาหนาย อิสาณทิฏฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ ฯลฯ สวาท

สวาหาย”

อุบาทว์อันเป็นเทวดาแปดองค์บันดาลขึ้นนั้น ท่านผูกเป็นกลอนไว้อีกนัยหนึ่งว่า

 

ความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
 [ Admin ]

โมทนาครับ ท่าน สุริยะเวกุมภ์

ข้อมูลดีมีประโยชน์มากๆเลยครับ
แสดงความคิดเห็น
หรือ