สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
http://group.wunjun.com/whatisnippana
เมื่อเข้าใจหลักธรรมถูกถ้วนแล้ว นำไปใช้ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ลิงค์ข้างบนนำไปสู่บอร์ด์วิชาซึ่งแสดงพุทธธรรมล้วนๆ (มีคัมภีร์อ้างอิง) ต่างจากที่พูดสืบๆกันมา
ส่วนบอร์ดนี้ ปฏิบัติจริง กับ ตย. สภาวธรรมที่เผยตัวมันจนกระทบทางจิตใจ กับ วิธีแก้อารมณ์ ว่าทำยังไงจึงจะก้าวพ้น ไม่ติดตัน เพราะถ้าแก้อารมณ์ไม่สอดคล้องสภาวะ คือไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ถึงเพี้ยนหรือวิปลาสได้
ตอนนี้บอร์ด ไม่เป็นที่นิยม หวังว่าสักวันเมื่อผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน (เรียกชื่ออื่นๆจากนี้ก็ได้) เกิดปัญหาแก้ไม่ตก จะเป็นที่พึ่งสุดท้าย
ด้วยความปราถนาดี อย่างจริงใจ


ความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
บุญ    เครื่องชำระสันดาน,  ความดี, กรรมดี, ความประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ, กุศลธรรม, ความสุข,  กุศลธรรม...
ความคิดเห็นที่ 2
ที่กล่าวมานั้น    เป็นความหมายทั่วไปโดยสรุป    

ต่อนี้พึงทราบคำอธิบายละเอียดขึ้น     เริ่มแต่ความหมายตามรูปศัพท์ว่า  

"กรรมที่ชำระสันดานของผู้กระทำให้สะอาด"    

"สภาวะอันทำให้เกิดความน่าบูชา"     

"การกระทำอันทำให้เต็มอิ่มสมน้ำใจ"   

ความดี,   กรรมที่ดีงามเป็นประโยชน์,   ความประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ, 

กุศล    (มักหมายถึงโลกิยกุศลหรือความดีที่ยังกอปรด้วยอุปธิ   คือ  เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรารถนากันในหมู่ชาวโลก   เช่น  โภคสมบัติ,)    

บางทีหมายถึงผลของการประกอบกุศล    หรือผลบุญนั่นเอง   เช่น  ในพุทธพจน์   (ที.ปา.11/33/62)   ว่า    "ภิกษุทั้งหลาย  เพราะการสมาทานกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุ   บุญนี้    ย่อมเจริญเพิ่มพูนอย่างนี้"    และมีพุทธพจน์ (ขุ.อิติ.25/200/240)    ตรัสไว้ด้วยว่า    "ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลาย  อย่าได้กลัวต่อบุญเลย   คำว่า   บุญนี้   เป็นชื่อของความสุข"  (บุญ  ในพุทธพจน์  ทรงเน้นที่การเจริญเมตตาจิต)  

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ศึกษาบุญ   "ปุญฺญเมว  โส  สิกฺเขยฺย"  (ขุ.อิติ.25/200/241; 238/270)    คือ  ฝึกปฏิบัติหัดทำให้ชีวิตเจริญงอกงามขึ้นในความดี  และสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติที่ดี

ในการทำบุญ    ไม่พึงละเลยพื้นฐานที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงของชีวิต   ให้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมเจริญงอกงามหนุนกันขึ้นไปสู่ความดีงามที่สมบูรณ์ เช่น   พึงระลึกถึงพุทธพจน์   (สํ.ส.15/146/46)    ที่ว่า "ชนเหล่าใด    ปลูกสวน   ปลูกป่า   สร้างสะพาน   (รวมทั้งจัดเรือข้ามฟาก)   จัดบริการน้ำดื่ม   และบึงบ่อสระน้ำ   ให้ที่พักอาศัย     บุญของชนเหล่านั้น    ย่อมเจริญงอกงาม   ทั้งคืนทั้งวัน   ตลอดทุกเวลา,  ชนเหล่านั้น     ผู้ตั้งอยู่ในธรรม    ถึงพร้อมด้วยศีล    เป็นผู้เดินทางสวรรค์"    

คัมภีร์ทั้งหลายกล่าวถึงบุญกรรมที่ชาวบ้านควรร่วมกันทำไว้เป็นอ้นมาก  เช่น  (ชา.อ.1/299)     การปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทาง  สร้างสะพาน  ขุดสระน้ำ    สร้างศาลาที่พักและที่ประชุม   ปลูกสวนปลูกป่า  ให้ทาน  รักษาศีล 

พระพุทธเจ้าตรัสประมวลหลักการทำบุญที่พึงศึกษาไว้   เรียกว่า   บุญกิริยาวัตถุ ๓  (ขุ.อิติ.25/238/270)     ซึ่งพระอรรถกถาจารย์ได้แจกแจงให้เห็นตัวอย่างในการขยายความออกไปเป็น     บุญกิริยาวัตถุ  ๑๐   (เช่น  สงฺคณี.อ. 208)  ตรงข้ามกับ บาป
แก้ไขเมื่อ 22-01-2020 18:53:42
...
ความคิดเห็นที่ 3
หากมองในมุมกว้างครอบคลุมเป็น มองเข้าใจ  บำเพ็ญสิ่งดีงามทุกอย่างเป็นบุญทั้งนั้น  แม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้ตรัสไว้  แต่ต้องเทียบเคียงกับที่ตรัสไว้ให้เป็น ปล่อยปลา ปล่อยเต่า เป็นต้นก็เป็นบุญ แม้จะไม่มีที่ตรัสไว้ 


บุญ  มีความหมายกว้าง

แก้ไขเมื่อ 22-01-2020 18:41:49
แสดงความคิดเห็น
หรือ