สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
http://group.wunjun.com/whatisnippana
เมื่อเข้าใจหลักธรรมถูกถ้วนแล้ว นำไปใช้ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ลิงค์ข้างบนนำไปสู่บอร์ด์วิชาซึ่งแสดงพุทธธรรมล้วนๆ (มีคัมภีร์อ้างอิง) ต่างจากที่พูดสืบๆกันมา
ส่วนบอร์ดนี้ ปฏิบัติจริง กับ ตย. สภาวธรรมที่เผยตัวมันจนกระทบทางจิตใจ กับ วิธีแก้อารมณ์ ว่าทำยังไงจึงจะก้าวพ้น ไม่ติดตัน เพราะถ้าแก้อารมณ์ไม่สอดคล้องสภาวะ คือไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ถึงเพี้ยนหรือวิปลาสได้
ตอนนี้บอร์ด ไม่เป็นที่นิยม หวังว่าสักวันเมื่อผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน (เรียกชื่ออื่นๆจากนี้ก็ได้) เกิดปัญหาแก้ไม่ตก จะเป็นที่พึ่งสุดท้าย
ด้วยความปราถนาดี อย่างจริงใจ
ลักษณะจิตที่เป็นสมาธิ

...
| อ่าน 82 | ตอบ 1
ขนาดตัวอักษร

ความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
Member-5645a20b6b79863e760000a0 Wunjun (เจ้าของกระทู้)
ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ
 
ดังว่าแล้วว่า อธิจิตตสิกขา  คือ   การฝึกปรือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ และสมรรถภาพของจิต   ดังนั้น    สมาธิซึ่งเป็นเป้าหมายของอธิจิตตสิกขานั้น    จึงหมายถึงภาวะจิตที่มีคุณภาพ   และมีสมรรถภาพดีที่สุด
 
จิตที่เป็นสมาธิ      หรือมีคุณภาพดี    มีสมรรถภาพนั้น    มีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้
 
1. แข็งแรง มีพลังมาก     ท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนกระแสน้ำ      ที่ถูกควบคุมให้ไหลพุ่งไปในทิศทาง เดียวย่อมมีกำลังแรงกว่าน้ำ      ที่ถูกปล่อยให้ไหลพร่ากระจายออกไป
 
2. ราบเรียบ สงบซึ้ง เหมือนสระ หรือ บึงน้ำใหญ่ ที่มีน้ำนิ่ง ไม่มีลมพัดต้อง ไม่มีสิ่งรบกวนให้กระเพื่อมไหว
 
3. ใส กระจ่าง   มองเห็นอะไรๆได้ชัด    เหมือนน้ำสงบนิ่ง ไม่เป็นริ้วคลื่น และฝุ่นละอองที่มีก็ตกตะกอนนอนก้นหมด
 
4. นุ่มนวล ควรแก่งาน หรือเหมาะแก่การใช้งาน   เพราะไม่เครียด   ไม่กระด้าง   ไม่วุ่น ไม่ขุ่นมัว ไม่สับสน ไม่เร่าร้อน ไม่กระวนกระวาย     
 
ไวพจน์ที่แสดงความหมายของสมาธิคำหนึ่ง   คือ   เอกัคคตา  แปลว่า  ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว    แต่ถ้าว่าตามรูปศัพท์  จะเห็นลักษณะของจิตที่คล้ายกับในข้อแรก   คือ  เอกัคคตา  =  เอก + อัคค  + ตา  (ภาวะ)  
 
คำว่า  อัคคะ  ที่นี้  ท่านแปลว่า  อารมณ์    แต่ความหมายเดิมแท้   คือ  จุดยอด  หรือจุดปลาย   โดยนัยนี้    จิตเป็นสมาธิ     ก็คือ   จิตที่มียอด    หรือมีจุดปลายจุดเดียว   ซึ่งย่อมมีลักษณะแหลมพุ่ง    รวมมุ่งดิ่งไป    หรือแทงทะลุไปได้ง่าย
 
จิตที่มีสมาธิขั้นสมบูรณ์    เฉพาะอย่างยิ่ง   สมาธิถึงขั้นฌาน   พระอรรถกถาจารย์เรียกว่า    จิตพร้อมด้วยองค์     (อัฏฐังคสมันนาคตจิต)   องค์ ๘  นั้น   ท่านนับจากคำบรรยายที่เป็นพุทธพจน์นั่นเอง   กล่าวคือ
 
๑.  ตั้งมั่น
๒.  บริสุทธิ์
๓.  ผ่องใส
๔. โปร่งโล่ง   เกลี้ยงเกลา
๕.  ปราศจากสิ่งมัวหมอง
๖.  นุ่มนวล
๗.  ควรแก่งาน
๘.   อยู่ตัว   ไม่วอกแวกหวั่นไหว
 
ท่านว่า  จิตที่มีองค์ประกอบเช่นนี้    เหมาะแก่การนำเอาไปใช้ได้ดีที่สุด    ไม่ว่าจะเอาไปใช้งานทางปัญญา  พิจารณา  ให้เกิดความรู้เข้าใจถูกต้องแจ้งชัด   หรือใช้ในทางสร้างพลังจิต    ให้เกิดอภิญญาสมาบัติอย่างใดๆ  ก็ได้ 
 
ตามที่กล่าวมานี้      มีข้อควรย้ำว่า    ลักษณะเด่นที่สุดของจิตที่เป็นสมาธิ   ซึ่งสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของสมาธิด้วย ก็คือ ความ  "ควรแก่งาน"  หรือ ความเหมาะแก่การใช้งาน  และงานที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ก็คือ  งานทางปัญญา    อันได้แก่     การใช้จิตที่พร้อมดีเช่นนั้น   เป็นสนามปฏิบัติการของปัญญา    ในการพิจารณาสภาวธรรม   ให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริง
 
แก้ไขเมื่อ 18-05-2020 09:20:25
แสดงความคิดเห็น
หรือ