สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
หัวข้อ โดย การกระทำ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ที่เคยออกข้อสอบ
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
แนวข้อสอบท้องถิ่น ที่เคยออกข้อสอบ
ตั้งกระทู้ เมื่อ ...
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งกระทู้ เมื่อ ...
หน้าที่อำนาจ ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นของหน่วยงานใด
ตั้งกระทู้ เมื่อ ...
ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ตั้งกระทู้ เมื่อ ...
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงปัจจุบัน
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงปัจจุบัน
ตั้งกระทู้ เมื่อ ...
แนวข้อสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
แนวข้อสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
ตั้งกระทู้ เมื่อ ...
แนวข้อสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
แนวข้อสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
ตั้งกระทู้ เมื่อ ...
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตั้งกระทู้ เมื่อ ...
เปิดให้โหลดไฟล์เอกสารแนวข้อสอบสายบริหาร และบุคคลทั่้วไปสอบท้องถิ่น หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟ 100 บาท
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขถึงปัจจุบัน
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขถึงปัจจุบัน
ตั้งกระทู้ เมื่อ ...
ความรู้เรื่องงานสารบรรณ ใช้ในการสอบหรือปฎิบัติราชการในระบบราชการ
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ความรู้เรื่องงานสารบรรณ ใช้ในการสอบหรือปฎิบัติราชการในระบบราชการ
ตั้งกระทู้ เมื่อ ...
แจกแนวข้อสอบท้องถิ่น (ฟรี)
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
แนวข้อสอบอัตนัยสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อสอบจริง) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
แนวข้อสอบอัตนัยสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อสอบจริง) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
ตอบกระทู้ เมื่อ ...