สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม


เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และแนวข้อสอบส่วนราชการต่างๆที่น่าสนใจ

...
| อ่าน 0 | ตอบ 3
ขนาดตัวอักษร
เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และแนวข้อสอบส่วนราชการต่างๆที่น่าสนใจ
1. พล.อ.ประยุทธ์ฯ นรม.คนที่ 29
2. ปธ.สภาฯ นายชวนฯ
3. ปธ.สุฒิฯ นายพรเพชร
4. เปิดประชุมสภาวันแรก 23 พ.ค.62
5. ไทย ปธ.อาเซียน 2019
6. คำขวัญวันเด็ก 62 " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
7. พล.อ.เปรมฯ อสัญกรรม 26 พ.ค.62 / พระราชทานพลิงศพ 8 ธ.ค.62
8. ไทย จัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 วันที่ 31 ต.ค.62-4 พ.ย.62
9. ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เลื่อนจาก 24 ต.ค. เป็น 12 พ.ย.62
รธน.2560
10. ตราไว้ เมื่อ 6 เม.ย.60
11. 16 หมวด
12. สิทธิ อำนาจที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง...
13. เสรีภาพ ภาวะที่บุคคลมีอิสระ...
14. รัฐสภา ประกอบด้วย ส.ส. และ ส.ว.
15. การประชุมร่วมหรือแยก ตามคำสั่งของ ประธานสภาฯ
16. ปธ.สส. ดำรงตำแหน่ง ปธ.สภาฯ
17. ปธ.สว. ดำรงตำแหน่ง รองปธ.สภาฯ
18. ส.ส.มีสมาชิก 500 คน จาก แบ่งเขต 350 สัดส่วน 150
19. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
20. ผู้มีสิทธิ ลต. ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
21. ต้องทะเบียนบ้านอยู่ในเลข ลต. ไม่น้อยกว่า 90 วัน
22. ผู้มีสิทธิลงสมัคร ส.ส. อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
23. ส.ว. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 40 ปี มาความเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 10 ปี มีวาระ 5 ปี
24. หมวด 3 ผู้มีสิทธิ ลต. เข้าชื่อ 10,000 คน เสนอร่าง พ.ร.บ. ได้
25. งป. เป็นกฎหมาย พ.ร.บ.
26. ตลก.ศาล รธน. อายุ 45-68 ปี มีวาระ 7 ปี
27. องค์กรอิสระ อายุ 45-70 ปี
28. กกต. 7 คน วาระ 7 ปี
29. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 3 คน
30. ป.ป.ช. 9 คน
31. คตง. 7 คน
32.excessive ตอบ inordinate
33.รายงานการประชุม : ผู้มา ผู้ไม่มา ผู้เข้าร่วม
34.deming cycle : PDCA
35.ยืมเครื่องคิดเลข : Sorry I'm using
36.รู้รับปรับใช้ : เทคโนโลยี
37.แบนสารอันตราย ยกเว้น : ได...
38.ไม่บรรลุข้อตกลง : อินเดีย
39. แนวคิดอาเซียน : ร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืน
40.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็น : กรม
41. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด : สป.มท.
42. ไม่ใช่เมืองอัจฉริยะ : นครศรีธรรมราช
43.ไม่ใช่ ส่วนราชการตาม พรฎ บ้านเมืองที่ดี : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
44.พรฎ บ้านเมืองที่ดี : แผนบริหารราชการแผ่นดิน , แผนนิติบัญญัติ
45. ตัว A ใน SMART : Achievable
บรรลุผล
46.ไม่ใช่ 7s Mckinsey : Synergy
47.สังคมผู้สูงอายุ : สูงอายุ 65 ร้อยละ 14
48.วันสถาปนา กท.มหาดไทย : 1 เมษายน 2435
49.เงินไม่ต้องส่งคืน : เงินนอกงบประมาณ
50.ไม่ได้อยู่ในนโยบายเร่งด่วน : การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และ ความสงบสุขของประเทศ
51. วิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย : ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิต และพัฒนาสู่อนาคต ได้อย่างมั่นคง และสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


52. บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 : นายกรัฐมนตรี


53. บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : นายกรัฐมนตรี


***************************************แก้ไขเมื่อ 22-12-2019 22:36:39

ความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
ประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของกระทู้)  [ Admin ]


 
แก้ไขเมื่อ 22-12-2019 21:29:56
...
ความคิดเห็นที่ 2
ประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของกระทู้)  [ Admin ]
 
...
ความคิดเห็นที่ 3
ประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของกระทู้)  [ Admin ]
 
แสดงความคิดเห็น
หรือ