สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม


แนวข้อสอบเตรียมสอบปลัดอำเภอ ชุดแบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า (ชุดที่ 1) 2014)

...
| อ่าน 0 | ตอบ 0
ขนาดตัวอักษร
แนวข้อสอบเตรียมสอบปลัดอำเภอ
ชุดแบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า (ชุดที่ 1) 2014)
โดยประพันธ์ เวารัมย์
************************
http://waoram.myreadyweb.com/webboard/category-114327.html
90.    การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ต้องเป็นไปโดย
ก.    การมีส่วนร่วมของราษฎรอย่างทั่วถึง
ข.    โปร่งใส ตรวจสอบได้
ค.    สุจริตและเที่ยงธรรม
ง.    บริสุทธิ์ ยุติธรรม
จ.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
*******************************
91.    ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันกันมาแล้วไม่น้อยกว่าเท่าใดจนถึงวันเลือก
ก.    3 เดือน
ข.    6 เดือน
ค.    1 ปี
ง.    1 ปี 6 เดือน
จ.    2 ปี
*******************************
92.    ข้อยกเว้นสำหรับการพิจารณาจัดตั้งกิ่งอำเภอและอำเภอนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
ก.    เป็นสภาพภูเขา
ข.    เป็นพื้นที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบ
ค.    เป็นพื้นที่เกาะ
ง.    มีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เป็นท้องที่ชายแดนที่มีหรืออาจจะจะมีปัญหาการเมือง
จ.    ถูกทุกข้อ
*******************************
93.    ตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 662/2536 กำหนดให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านสามารถทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกินเท่าใด
ก.    30,000 บาท
ข.    50,000 บาท
ค.    60,000 บาท
ง.    100,000 บาท
จ.    120,000 บาท
*******************************
94.    กำนันมีอำนาจลงโทษผู้ใหญ่บ้านในสถานใด
ก.    ตัดเงินเดือน
ข.    ภาคภัณฑ์
ค.    ปลดออก
ง.    ไล่ออก
จ.    ลดอันดับเงินเดือน
*******************************
95.    ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านตามครั้งคราวที่เห็นสมควร หรือเมื่อกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งร้องขอให้มีการประชุม แต่เมื่อรวมปีหนึ่งจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่ากี่ครั้ง
ก.    5 ครั้ง
ข.    6 ครั้ง
ค.    7 ครั้ง
ง.    8 ครั้ง
จ.    9 ครั้ง
*******************************
96.    ถ้ากำนันทำการในหน้าที่ไม่ได้ชั่วคราวในช่วงเวลาใด ให้มอบผู้ใดทำการแทน
ก.    แพทย์ประจำตำบล
ข.    สารวัตรกำนัน
ค.    ผู้ใหญ่บ้านคนใดคนหนึ่งในตำบลเดียวกัน
ง.    ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล
จ.    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านที่กำนันดำรงตำแหน่ง
*******************************
97.    ผู้ใหญ่บ้านได้รับเงินเดือน เดือนละเท่าใด
ก.    7,500 บาท
ข.    8,000 บาท
ค.    8,500 บาท
ง.    9,000 บาท
จ.    10,000 บาท
*******************************
98.    ผู้นำกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มกิจกรรมซึ่งจะได้เป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่ง กลุ่มดังกล่าวต้องเป็นกลุ่มที่มีการดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก.    3 เดือน
ข.    6 เดือน
ค.    1 ปี
ง.    1 ปี 6 เดือน
จ.    2 ปี
*******************************
99.    ในกรณีที่มีการร้องคัดค้านการคัดเลือกกำนัน และผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้กำนันพ้นจากตำแหน่งแล้ว ให้นายอำเภอจัดให้มีการคัดเลือกกำนันใหม่ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้มีคำสั่งให้กำนันดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง
ก.    7 วัน
ข.    15 วัน
ค.    20 วัน
ง.    30 วัน
จ.    45 วัน
*******************************
100.    ในกรณีที่มีการร้องคัดค้านการคัดเลือกกำนัน และผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้กำนันพ้นจากตำแหน่งแล้ว ให้นายอำเภอจัดให้มีการคัดเลือกกำนันใหม่ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้มีคำสั่งให้กำนันดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง
ก.    7 วัน
ข.    15 วัน
ค.    20 วัน
ง.    30 วัน
จ.    45 วัน
*******************************
101.    ในการประชุมคัดเลือกกำนัน หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกำนัน จะต้องดำเนินการอย่างไร
ก.    ให้นายอำเภอประกาศเลื่อนวันประชุมออกไปอีกไม่เกิน 7 วัน
ข.    ให้นายอำเภอพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นกำนัน
ค.    ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่มาประชุม ลงคะแนนลับเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกำนัน
ง.    ให้ถือว่าผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่มาประชุม ได้รับการเสนอชื่อและให้นายอำเภอจัดให้ลงคะแนนโดยวิธีลับ
จ.    ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
*******************************
102.    การประชุมคัดเลือกกำนันต้องเป็นไปอย่างไร
ก.    ลับ
ข.    เปิดเผย
ค.    เปิดเผยหรือลับก็ได้แล้วแต่นายอำเภอกำหนด
ง.    ลับ แต่หากที่ประชุมเห็นว่าควรประชุมเปิดเผยก็ได้
จ.    เปิดเผย แต่กรณีมีความจำเป็นนายอำเภออาจสั่งให้มีการประชุมลับก็ได้
*******************************
103.    ในการคัดเลือกกำนัน ใครเป็นประธานในการประชุมคัดเลือก
ก.    ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข.    นายอำเภอ
ค.    ปลัดอาวุโส
ง.    ผู้ที่นายอำเภอเห็นสมควร
จ.    หัวหน้าส่วนราชการที่นายอำเภอมอบหมาย
*******************************
104.    สถานที่คัดเลือกกำนัน ได้แก่ที่ใด
ก.    ที่ทำการตำบล
ข.    สถานที่สาธารณะภายในเขตตำบล
ค.    ที่ใดที่หนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านจะตกลงกัน
ง.    ที่ว่าการอำเภอ
จ.    ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
*******************************
105.    คณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน มีจำนวนไม่เกินกี่คน
ก.    7 คน
ข.    9 คน
ค.    10 คน
ง.    11 คน
จ.    12 คน
*******************************
106.    ก่อนการลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้คณะกรรมการเลือกประชุมและแบ่งหน้าที่กัน ข้อใดไม่ใช่หน้าที่
ก.    หน้าที่ควบคุมหีบบัตร
ข.    หน้าที่มอบบัตรเลือก
ค.    หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
ง.    หน้าที่รักษาความเรียบร้อยในที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน
จ.    หน้าที่ควบคุมป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยเลือก
*******************************
107.    เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้ว ผู้ใดเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ทำคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อนายอำเภอได้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง
ก.    3 วัน
ข.    5 วัน
ค.    7 วัน
ง.    15 วัน
จ.    30 วัน
*******************************
108.    เมื่อมีผู้ร้องคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นและหลักฐานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ขาด หากเห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นไปตามที่ได้มีการร้องคัดค้าน หรือได้มีการกระทำไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่ง ภายในกี่วัน นับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง
ก.    15 วัน
ข.    30 วัน
ค.    45 วัน
ง.    60 วัน
จ.    90 วัน
*******************************
109.    ให้มีคณะทำงานด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน โดยอย่างน้อยให้มีคณะทำงานกี่ด้าน
ก.    5 ด้าน
ข.    6 ด้าน
ค.    7 ด้าน
ง.    8 ด้าน
จ.    9 ด้าน
*******************************
110.    การเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิให้กระทำโดยวิธีใด
ก.    เปิดเผยหรือลับก็ได้ ตามที่นายอำเภอกำหนด
ข.    เปิดเผยหรือลับก็ได้
ค.    เปิดเผย
ง.    เปิดเผยหรือลับก็ได้ ตามที่ที่ประชุมราษฎรกำหนด
จ.    ลับ
*******************************
111.    ในกรณีที่กลุ่มหรือองค์กรซึ่งมีผู้นำเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่ง ไม่มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันเกินกว่าเท่าใด จึงถือว่าสิ้นสุดสภาพของการเป็นกลุ่ม หรือขาดคุณสมบัติของการเป็นกลุ่ม
ก.    3 เดือน
ข.    6 เดือน 
ค.    1 ปี
ง.    1 ปี 6 เดือน
จ.    2 ปี
*******************************
112.    ในการประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีคณะกรรมการทำหน้าที่ดำเนินการเลือกซึ่งมีใครเป็นประธาน
ก.    นายอำเภอ
ข.    ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค.    ปลัดอำเภอประจำตำบล
ง.    กำนัน
จ.    ผู้ใหญ่บ้าน
*******************************
113.    บุคคลใด ต่อไปนี้ คือนายทะเบียนท้องถิ่น
ก.    ปลัดเทศบาล
ข.    นายอำเภอ
ค.    ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง.    ผู้อำนวยการเขต
จ.    ข้อ ก. และข้อ ง.
*******************************
114.    ใครเป็นผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ก.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข.    อธิบดีกรมการปกครอง
ค.    ผู้อำนวยการส่วนการเบียน
ง.    ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน
จ.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
*******************************
115.    นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2534 ได้แก่บุคคลในข้อใด
ก.    ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น
ข.    ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ค.    นายทะเบียนจังหวัด
ง.    นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
จ.    ถูกทุกข้อ
*******************************

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
หรือ