สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม


เปิดให้โหลดไฟล์เอกสารแนวข้อสอบสายบริหาร และบุคคลทั่้วไปสอบท้องถิ่น หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟ 100 บาท

...
| อ่าน 0 | ตอบ 0
ขนาดตัวอักษร
เปิดให้โหลดไฟล์เอกสารแนวข้อสอบสายบริหาร และบุคคลทั่้วไป หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟ 100 บาท

(ไม่ได้บังคับน่ะครับ อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนก็แล้วกันครับ)

#หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟ หรือ ค่าอินเทอร์เน็ต จำนวน 100 บาท#
ไฟล์ข้อสอบค่ากาแฟ 100 บาท** (ไม่ได้บังคับครับ แล้วแต่จะกรุณาครับผม)
โอนเงินมาที่
ประพันธ์ เวารัมย์ กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-2-12605-3

**

[ltr]แนวข้อสอบท้องถิ่น (เก่า) (สายบริหาร)รุ่นโค้งเส้นชัย (ชุดสู้อยากมีความหวัง)[/ltr]
https://is.gd/q8fkv9

[ltr]แนวข้อสอบอัตนัย (เก่า) เตรียมสอบสายบริหาร[/ltr]


https://is.gd/dL0c10[ltr]#แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 [/ltr]

[ltr]เตรียมสอบสายบริหารท้องถิ่น หรือบุคคลทั่วไป[/ltr]


[ltr]หรือส่วนราชการต่างๆ[/ltr]
โหลด
https://is.gd/amJrh2
หรือ
https://drive.google.com/file/d/1PIj6ebejvNTEwM7NVaxJ2709iwWLbUXr/view?usp=sharing


ภาคก.ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงปี 2562 https://drive.google.com/file/d/1hP0PensqfV_BX5UW9djupgi15FrkGwHE/view?usp=sharing
#แนวข้อสอบ ก. ก.พ.และท้องถิ่น (ไทย+คณิต) เล่มที่ 1 (แจกฟรี)ิ https://drive.google.com/file/d/1dVS6wTwIewaDY9UuoaKvB1N6ITh3baO0/view?usp=sharing[/ltr]

#แนวข้อสอบ ก. ก.พ.และท้องถิ่น (ไทย+คณิต) เล่มที่ 2 (แจกฟรี) https://drive.google.com/file/d/1yFMPCWQSUuShpcM4rfFV2C5IF_iAVj__/view?usp=sharing

#แนวข้อสอบ ก. ก.พ.และท้องถิ่น (ไทย+คณิต) เล่มที่ 3 (แจกฟรี) https://drive.google.com/file/d/18LVXWzSScp2-aJk0DQdIKkrzk1qrGelz/view?usp=sharing
จุดเน้นพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวข้อสอบ
https://is.gd/59jEn3
จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวข้อสอบ
https://is.gd/v2XfMB
#หนังสือนักวิชาการจัดเก็บ พัสดุ ตรวจสอบภายใน (ป.ตรี)โหลดตรงนี้
https://drive.google.com/file/d/1trfezWHAtZVGIL4OblmhDHqLP0D3JAzK/view?usp=sharing
#หนังสือนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคลัง ป.ตรี
โหลดตรงนี้
https://drive.google.com/file/d/1t9sXqKUmMTeI9Gcr4ss1vz2QkgEdnPms/view?usp=sharing
#หนังสือสอบสายงานคลัง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปวช. ปวท. ปวส.) https://drive.google.com/file/d/1eVwsDoUHCi3UHIZ_d6HOUFaUIT837bmN/view?usp=sharing
#แนวข้อสอบชุดที่ 1 จำนวน = 700 ข้อ ตรงนี้
https://drive.google.com/file/d/126aVOStMViy9dWguGyiPlG4n3QOIXA7i/view?usp=sharing
#แนวข้อสอบชุดที่ 2 จำนวน 904 ข้อ
https://drive.google.com/file/d/1R3AORZk1DiOQvFY1BPRClakolgyndWou/view?usp=sharing
#แนวข้อสอบชุดที่ 3 ชุดพิเศษ กฎหมาย 30 คะแนนและเหตุการณ์ปัจจุบัน
https://drive.google.com/file/d/1KC1p2KB2Q9v2xgYCMNuoeHpK7kkcU-BA/view?usp=sharing


แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (เล่มที่ 21) https://is.gd/eKiE1S

ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

https://is.gd/Io2VUL

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

โหลดไปอ่านตรงนี้

https://is.gd/uNB7fK

ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

https://is.gd/h7BcpJ

#จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/file/d/1vycS8-0t3B5MNV9aEMoCiLUfz1eWXYr9/view?usp=sharing

#จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/file/d/1cvEZM9gUIEwDlMfNBhRbxJUhDtkiZjR2/view?usp=sharing

#จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562


https://drive.google.com/file/d/1X-vTjenx--Ld5Yx7kAS2CSWniAZQkr4N/view?usp=sharing


การเกษียนหนังสือราชการทุกตำแหน่งในระบบราชการที่ต้องเกี่ยวข้องในการทำงาน
โหลดไปอ่านตรงนี้

https://is.gd/M5cb0e

#จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

https://drive.google.com/file/d/1UEfhhliCaFEXOmCk5slv1wBuLJU4v_BZ/view?usp=sharing
#จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

https://drive.google.com/file/d/1XIB0iu8vsEysZtWgZIavVT1_lB2aWucc/view?usp=sharing

#จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

https://is.gd/1IZeox

หรือ

https://drive.google.com/file/d/1rzPRbDjcQ1WFdHSwOcjEjlJaN6Y1eEWJ/view?usp=sharing
แนวข้อสอบ ภาค ก. (ท้องถิ่น / กทม. / ก.พ. / ครู / อื่นๆ) (ไทย+คณิต+อังกฤษ)
https://is.gd/sfcX5h

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

https://is.gd/zwQXUJ

ไฟล์ข้อสอบค่ากาแฟ 100 บาท** (ไม่ได้บังคับครับ แล้วแต่จะกรุณาครับผม)[
โอนเงินมาที่
ประพันธ์ เวารัมย์ กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-2-12605-3

**แนวข้อสอบท้องถิ่น (แจกฟรี)**
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (เล่มที่ 21)

https://is.gd/eKiE1S
ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
https://is.gd/Io2VUL
จุดเน้นประเด็นออกข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 โหลดไปอ่านได้ที่
https://is.gd/IBZNnQ
ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
https://is.gd/h7BcpJ
กฎหมายฉบับเต็ม 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่น
https://is.gd/MFBOz4
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เล่มที่ 16)
https://is.gd/SvVnCH
แนวข้อสอบ ภาค ก. (ท้องถิ่น  / กทม. / ก.พ.  / ครู  / อื่นๆ) (ไทย+คณิต+อังกฤษ)
https://is.gd/sfcX5h
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
https://is.gd/zwQXUJ
แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น  (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)
https://is.gd/Aok7Js
แนวข้อสอบเก่าท้องถิ่น
https://is.gd/hekmiO
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 โหลดตรงนี้
https://is.gd/rxw9MW
แก้ไขเมื่อ 17-01-2020 01:35:06

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
หรือ