สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม


ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท…

...
| อ่าน 0 | ตอบ 0
ขนาดตัวอักษร
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว6732                                                                 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โหลดตรงนี้
https://is.gd/HMe9sa
หรือ
https://drive.google.com/file/d/1sfmvQJZfldFx7xguipx9lLul3ASb1boz/view?usp=sharing
 

 

 

ที่ มท 0810.3/ว6732                                                                     กระทรวงมหาดไทย

                                                                                        ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

                                                                6 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จำนวน 1 แผ่น

                       2. เค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จำนวน 1  ชุด

                   ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

                   กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา                 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จึงอาศัยอำนาจ               ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

                    1. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้นโดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

                    2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5)                     ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548        และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ที่ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาติดตามและประเมินผล และนำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เฉพาะที่ดำเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
 
                                                 

                    3. การดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการดำเนินการติดตาม                และประเมินผลโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                 มาดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดในหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

                     4. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณและเป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคากลาง หรือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือราคากลางโครงสร้างพื้นฐานที่หน่วยงานของรัฐกำหนดขึ้น เมื่อคุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไปหรือ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

                                                             ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๓๐  ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่น โทร. 08-3304-1907


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
หรือ