สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

...
| อ่าน 0 | ตอบ 0
ขนาดตัวอักษร
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
https://drive.google.com/file/d/1RTyOVRC3_Y4AhB1pj8bygH6sCMmntWpw/view?usp=sharing

แก้ไข LPA 2563
https://drive.google.com/file/d/1dZJL4FB062pyh9pUdITnn12skgiTsssT/view?usp=sharing


ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
https://drive.google.com/file/d/1DNAjPRX65FjwAG4NYOxEyy5c-jONuS9K/view?usp=sharing


ด้านที่ 2  ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

https://drive.google.com/file/d/1BbssNDKHj_xRguTVnojSa4BDEQSRJSrL/view?usp=sharing

ด้านที่ 3  ด้านการบริหารการเงินและการคลัง

https://drive.google.com/file/d/1QA-8orunPdUrad39clwrLD4ClCehSXwv/view?usp=sharing

ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ

https://drive.google.com/file/d/1FzKgNtDTUl0a-UqtJrFlIYueHLnymAdO/view?usp=sharing


ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล

https://drive.google.com/file/d/1aSxpMWGmRo53bYo54v-l60cl_jgLtVf8/view?usp=sharing


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
หรือ