รูปประจำกลุ่ม

นิพพานคืออะไร ?

Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ ผดก.ทำอย่างนี้แต่อดีตถึงปัจจุบัน+ม๊อบ นร.นศ. ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ ผดก.ทำอย่างนี้แต่อดีตถึงปัจจุบัน+ม๊อบ นร.นศ. ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ จำนำข้าวไม่ทุจริต แต่ปั่นให้ทุจริตเพื่อ ปว.ไม่เสียของ ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ คสช. ใช่ ม. 44 ยกเลิกเหมือง ปชช.ต้องร่วมจ่ายค่าเสียหาย 30,000 ล้านบาท ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ ม.44,สิทธิมนุษยชน ยุค คสช. ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ ตั้งหน่วยพิทักษ์รัฐธรรมนูญปี 60 แล้ว ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ ผดก.ทำอย่างนี้แต่อดีตถึงปัจจุบัน+ม๊อบ นร.นศ. ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ ผดก.ทำอย่างนี้แต่อดีตถึงปัจจุบัน+ม๊อบ นร.นศ. ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ โพล+รบ.คสช.ทำเจ๊งเอื้อพวกพ้องน้องพี่ ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ โพล+รบ.คสช.ทำเจ๊งเอื้อพวกพ้องน้องพี่ ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ ระบอบ ผดก. ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ ผดก.ทำอย่างนี้แต่อดีตถึงปัจจุบัน+ม๊อบ นร.นศ. ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ ผดก.ทำอย่างนี้แต่อดีตถึงปัจจุบัน+ม๊อบ นร.นศ. ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ ผดก.ทำอย่างนี้แต่อดีตถึงปัจจุบัน+ม๊อบ นร.นศ. ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ ตั้งหน่วยพิทักษ์รัฐธรรมนูญปี 60 แล้ว ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ คสช. ใช่ ม. 44 ยกเลิกเหมือง ปชช.ต้องร่วมจ่ายค่าเสียหาย 30,000 ล้านบาท ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ คสช. ใช่ ม. 44 ยกเลิกเหมือง ปชช.ต้องร่วมจ่ายค่าเสียหาย 30,000 ล้านบาท ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ ผดก.ทำอย่างนี้แต่อดีตถึงปัจจุบัน+ม๊อบ นร.นศ. ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ โพล+รบ.คสช.ทำเจ๊งเอื้อพวกพ้องน้องพี่ ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020
Member-5645a20b6b79863e760000a0 ตอบกระทู้ ม.44,สิทธิมนุษยชน ยุค คสช. ใน ประชาชนคือชาติ 14 ก.ย. 2020

เมื่อจะศึกษาพุทธธรรม ควรวางความคิด ความเชื่อ แบบไทยๆก่อน จึงจะเข้าใจพุทธรรม

ที่นำมาพูดกันบ่อยๆ แต่ ?
หัวข้อ
141
ความคิดเห็น
901

ภาคปฏิบัติ=โลกภายนอกกว้างใหญ่ใครๆรู้ โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหม จะดูโลกภายนอกมองออกไป จะดูโลกภายในให้มองตน

หลักปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น และวิธีแก้อารมณ์ตอนปฏิบัติ
หัวข้อ
33
ความคิดเห็น
80

.

หัวข้อ
16
ความคิดเห็น
142

วางความคิดความเชื่อแบบไทยๆก่อน จึงจะเข้าใจภาษาธรรม

พจนานุกรม พุทธศาสตร์
หัวข้อ
33
ความคิดเห็น
753

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา - สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นกลางๆตามความจริงของธรรมชาติ = ชีวิตคืออะไร

ส่วนประกอบห้าอย่างของชีวิต
หัวข้อ
23
ความคิดเห็น
128

ภาค ๑ บทที่ ๒ อายตนะ = ชีวิต คืออะไร

แดนรับรู้และเสพเสวยโลก
หัวข้อ
13
ความคิดเห็น
123

ภาค ๑ ตอน ๒ = ชีวิตเป็นอย่างไร

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา - ลักษณะโดยธรรมชาติ ๓ อย่างของสิ่งทั้งปวง
หัวข้อ
25
ความคิดเห็น
179

ภาค ๑ ตอน ๓ = ชีวิต เป็นไปอย่างไร

สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้น
หัวข้อ
21
ความคิดเห็น
125

ภาค ๑ ตอน ๓ = ชีวิต เป็นไปอย่างไร

หลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาท
หัวข้อ
32
ความคิดเห็น
277

ภาค ๑ ตอน ๔ = ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร

ประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จากชีวิตนี้
หัวข้อ
28
ความคิดเห็น
339

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา - ข้อปฏิบัติเป็นกลางตามจริงของธรรมชาติ ตอน ๕ = ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร

จากมรรคมีองค์ประกอบ 8 อย่าง สู่ ศีล สมาธิ ปัญญา
หัวข้อ
70
ความคิดเห็น
555

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา - ข้อปฏิบัติเป็นกลางตามจริงของธรรมชาติ ตอน ๕ = ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร

สภาพแวดล้อมภายนอก - ปัญญาภายในตัวบุคคล
หัวข้อ
31
ความคิดเห็น
293

อริยสัจ ๔ สัจธรรมที่รู้แล้วจะทำให้กลายเป็นอารยชน

สัจธรรมที่รู้แล้วจะกลายเป้นอารยชน
หัวข้อ
17
ความคิดเห็น
160

ทั่วๆไป

โดยคุณรินรส (ข้อมูลเก่าเกิดสูญหายไปส่วนมากเหลือเพียงคห. เริ่มต้นเดียว ทำให้บทความไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้น จึงลบ คคห. เช่นนั้นออกบ้าง จึงแจ้งให้ทราบ)
หัวข้อ
15
ความคิดเห็น
57
เยี่ยมเยือนทักทาย - เพื่อสุขภาพที่ดี
หัวข้อ
57
ความคิดเห็น
1,399
โดยคุณแป้นค่ะ (ข้อมูลเก่าเกิดสูญหายไปส่วนมาก เหลือ คคห. เริ่มต้นเดียว ทำให้บทความที่ยาวกว่าหนึ่ง คคห. เนื้อความขาดหายไป ดังนั้น จึงลบหัวข้อเช่นนั้นออกบ้าง จึงแจ้งให้ทราบ)
หัวข้อ
49
ความคิดเห็น
97
โดยพลศักดิ์ วังวิวัฒน์ ของแท้ไม่ลอกไม่ดำ (เจ้าของบทความเสียชีวิตแล้ว)
หัวข้อ
50
ความคิดเห็น
19

จะพอใช้ได้สักกี่วัน สร้างเมื่อ 20 ก.พ.

ความเคลื่อนไหวในพุทธศาสนา
หัวข้อ
229
ความคิดเห็น
2,196

การเมือง การปกครอง คือ ปากท้องของประชาชน

ประเทศชาติเป็นของทุกคน หาใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่
หัวข้อ
204
ความคิดเห็น
11,256

หนังสือผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุจ

หัวข้อ
34
ความคิดเห็น
160