รูปประจำกลุ่ม

นิพพานคืออะไร ?

พระพุทธเจ้าเป็นใคร

76 ผู้เข้าชม 1 ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
ครั้งหนึ่ง  เมื่อพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จพุทธดำเนินทางไกล   พราหมณ์ผู้หนึ่ง  ซึ่งได้เดินทางไกลทางเดียวกันกับพระองค์  มองเห็นรูปจักรที่รอยพระบาทแล้ว  มีความอัศจรรย์ใจ    ครั้นพระองค์เสด็จลงไปประทับนั่งพักที่โคนไม้ต้นหนึ่งข้างทาง  พราหมณ์เดินตามรอยพระบาทมา  มองเห็นพุทธลักษณาการที่ประทับนั่ง    สงบลึกซึ้ง   น่าเสื่อมใสยิ่งนัก   จึงเข้าไปเฝ้าแล้ว
ทูลถาม:   ท่านผู้เจริญคงจักเป็นเทพเจ้า

ตรัสตอบ:  แน่ะพราหมณ์   เทพเจ้าเราก็จักไม่เป็น

ทูลถาม:  ท่านผู้เจริญคงจักเป็นคนธรรพ์

ตรัสตอบ:  คนธรรพ์เราก็จักไม่เป็น 

ทูลถาม:  ท่านผู้เจริญคงจักเป็นยักษ์

ตรัสตอบ: ยักษ์เราก็จักไม่เป็น

ทูลถาม:  ท่านผู้เจริญคงจักเป็นมนุษย์

ทูลถาม:  มนุษย์เราก็จักไม่เป็นทูลถาม:  เมื่อถามว่า  ท่านผู้เจริญคงจักเป็นเทพ    ท่านก็กล่าวว่า   เทพเราก็จักไม่เป็น   เมื่อถามว่า ท่านผู้เจริญคงจักเป็นคนธรรพ์ ... เป็นยักษ์  ... เป็นมนุษย์ ท่านก็กล่าวว่า จักไม่เป็น  เมื่อเช่นนั้น  ท่านผู้เจริญจะเป็นใครกันเล่าตรัสตอบ:     นี่แน่ะพราหมณ์    อาสวะเหล่าใด  ที่เมื่อยังละไม่ได้  จะเป็นเหตุให้เราเป็นเทพเจ้า ... เป็นคนธรรพ์ ... เป็นยักษ์ ...  เป็นมนุษย์    อาสวะเหล่านั้น  เราละได้แล้ว   ถอนรากเสียแล้ว  ... หมดสิ้น  ไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกต่อไป  เปรียบเหมือนดอกอุบล  ดอกปทุม  ดอกบุณฑริก  เกิดในน้ำ  เจริญในน้ำ  แต่ตั้งอยู่พ้นน้ำ   ไม่ถูกน้ำฉาบติด  ฉันใด    เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน   เกิดในโลก   เติบโตในโลก  แต่เป็นอยู่เหนือโลก  ไม่ติดกลั้วด้วยโลก  ฉันนั้น
นี่แน่ะพราหมณ์   จงถือเราว่าเป็น  "พุทธะ"  เถิด

(องฺ.จตุกฺก. 21/36/48)


แก้ไขเมื่อ 11-09-2020 16:03:52
Member-5645a20b6b79863e760000a0 Wunjun (เจ้าของกระทู้)
...
แสดงความคิดเห็น
หรือ